คำแถลงข่าวของ
บาทหลวง ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ
ในพิธีงานแถลงข่าวการชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นมัสการ พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก ประเทศไทย
บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
อาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย
อาจารย์เดช วรเจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สลช.
อาจารย์สมมาต สังขพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ สลช.
เรียนแขกผู้มีเกียรติ สุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรีทุกท่าน

สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการดูแลการจัดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ “พลังศรัทธานำพาชีวิตสู่แสงสว่าง” ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามความเข้าใจของแต่ละคน แต่เป้าหมายอย่างหนึ่งของการประชุมลูกเสือโลก คือ “การเพิ่มอำนาจ” แก่บรรดาลูกเสือ และผู้เข้าร่วมประชุมด้วยการใช้ศรัทธา มิตรภาพ และความเชื่อ เพื่อค้นหาหนทางในการกลายเป็นบุคคลที่มีความรัก ความเอาใจใส่ และอบรมบ่มนิสัย และแนะแนวทางแก่บรรดาลูกเสือเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบ “พลังศรัทธานำพาชีวิตสู่แสงสว่าง”ในที่สุด

ในการจัดงานครั้งนี้มี มีวัตถุประสงค์คือ

1.เพื่อเป็นแหล่งพบปะและรวมบรรดาเยาวชนทั้งหลายจากนานาประเทศ จากศาสนาต่างๆ นำพลังแห่งความคิดอ่าน ความสร้างสรรค์ และความร่วมมือกัน เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้กับชีวิตและสังคม

2.จากการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกัน จะก่อให้เกิดเครือข่ายของสังคมในอนาคตที่ดี โดยมีองค์พระผู้เป็นเจ้าและกิจการลูกเสือนั้นเป็นเครื่องเชื่อมชีวิตของพวกเราและสังคมเข้าด้วยกัน

3.ความร่วมมือกันก็จะทำให้สังคมของตน ทั่วโลกอยู่เย็นเป็นสุขนั้นมั่นคงแข็งแรงขึ้น

กระบวนการพัฒนาและจัดกิจกรรมงานชุมนุมฯ

1.เพิ่มพลังอำนาจแก่ชีวิตเยาวชน ในฐานะลูกเสือเป็นการศึกษานอกระบบ โดยทางกิจกรรมที่อยู่ร่วมเคียงข้างระบบการศึกษาในแต่ละประเทศทั่วโลก พัฒนาเสริมสร้างให้เยาวชนมีอำนาจในตนจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน พัฒนาตนผ่านประสบการณ์ดี เก่งและปัญญาฉลาด มาเพิ่มคุณค่าชีวิตให้มาภาวะผู้นำแหงการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

2.เพิ่มพลังอำนาจแก่ชีวิตเยาวชน ในฐานะลูกเสือ เนตรนารีเป็นผู้นับถือศาสนา ยอมรับการนำพาของพระเจ้า พระธรรมและพระศาสดา เป็นพลังศรัทธาแท้จริงที่นำพาชีวิตสู่แสงสว่าง เดินไปสู่สัจธรรม ภายใต้แสงสว่างและหนทางชีวิตภายใต้การนำพาของพระเจ้า ก่อกำเนิดเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าในชีวิตเยาวชนที่โลกวัตถุ โลกสังคมบริโภคนิยมและปัจเจกชนนิยมไม่สามารถให้สันติสุขที่แท้จริงได้ เป็นพลังยิ่งใหญ่แห่งชีวิตเยาวชนใหม่ โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน และเป็นของเยาวชน มีผู้ใหญ่เป็นผู้สนับสนุน

3.เพิ่มพลังอำนาจแก่ชีวิตเยาวชน มีวิถีชีวิตที่ดีกว่า วิถีใหม่เพื่อสังคม(อนาคต)ที่ดีกว่า และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบหมู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นมิตรเป็นเพื่อนพี่น้องกันทั่วโลก รวมพลังสร้างมิติใหม่แก่โลก

การจัดกิจกรรมลูกเสือครั้งนี้ใช้มาตราฐานขององค์การลูกเสือโลกและเสริมสร้างหลักธรรมของศาสนานั้นเพื่อให้ชีวิตทักษะของชีวิตสมบูรณ์ขึ้นในชีวิตและจิตใจ กิจการลูกเสือของเราจึงเป็นส่วนสำคัญและเป็นที่หนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติ และสังคม ทั้งสังคมในโรงเรียน และสังคมชุมนุมในประเทศของเรานั้นเติบใหญ่และก้าวหน้า ทั้งในระดับของทักษะชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าง และทักษะความรักเพื่อผู้อื่น อันทำให้ประเทศชาติเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมความรักและสันติสุข นำอยู่เย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกคน

ผลลัพธ์ที่จะได้จากงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1 คือ

พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่แห่งความร่วมมือกันเพื่อ ชีวิตและสังคมสันติสุขสำหรับเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย โดย

1.กิจกรรมทุกศาสนา นำชีวิตค้นพบความตระหนัก ความคิด ความรู้ทางศานาและจิตวิญญาณเพิ่มขึ้น และสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้

2.กิจกรรมวัฒนธรรม นำชีวิตเข้าถึงสัจธรรมแห่งการแบ่งปันประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ แต่ละเชื้อชาติ และศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติสุขของสังคม

3.กิจกรรมผูกมิตร นำพาใจได้มาซึ่งความมีมิตรภาพที่ยั่งยืนยาวนานตลอดจนชั่วชีวิต

4.กิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้แบบลูกเสือ เพื่อชีวิต ความอยู่รอดและการพัฒนาในโลกที่เปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันสูงตลอดเวลา

การชุมนุมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ลูกเสือและเยาวชนของโลก ทุกชาติศาสนาได้เข้าร่วมพันธกิจของพระศานจักรโดยการสร้างแรงศรัทธาให้เข้มแงในหมู่คณะที่ร่วมความเชื่อในพระเจ้า แบบอย่างของศาสดาและสาวก และคุณค่าคำสอนของพระองค์ด้วยกัน

ขอพระเจ้าอวยพรโปรดให้การจัดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1 นี้ ประสบผลสำเร็จ และสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ