www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

“350 ปีมิสซังสยามแล้ว แล้วอย่างไรต่อ”


     ใช่แล้ว...เราได้เปิดการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามโดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2019 โดยพระคาร์ดินัล ฟิโลนี จากวาติกันในสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน งานใหญ่ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และจากนั้นวันที่ 4 มิถุนายน วันตรงที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราได้ทำตรีวาร 3 วัน เพื่อตื่นเฝ้าวันปีติสุขแห่งความเชื่อที่มาถึงสยาม และจากวันที่ 5-14 มิถุนายน 2019 สมาชิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเราได้ออกจาริกทางจิตวิญญาณอีก 10 วันตามผลของพระจิตเจ้าเจ็ดประการ เพื่อไปสู่การเป็นคริสตชนที่แท้จริงมากขึ้น และเพื่อจาริกไปสู่อยุธยา “บ้านแรกของความเชื่อ” ที่เราใช้ถ้อยคำจากพระคัมภีร์ว่า “จงไปหาโยเซฟ”

ถ้าเราสังเกต ในการจาริกของเราสู่บ้านแรกของความเชื่อ... เรามีกิจกรรมสำคัญ คือ


• การเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ และกิจกรรมเสริมพลังความเชื่อ

• กิจกรรมยุวธรรมทูต ซึ่งเราสนับสนุนเด็กๆให้เป็นธรรมทูตแห่งความดีและความรักของพระเยซู

• กิจกรรมเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ เพราะเราอยู่ในทวีปที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้าในท่ามกลางความหลายหลากด้วยความรักเคารพในคุณค่าของศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหลาย

• กิจกรรมเรียนรู้พระคัมภีร์ศิษย์พระคริสต์ “ศิษย์ที่ทรงรัก” (พระวรสารนักบุญยอห์น) เพื่อเรียนรู้ความเป็นศิษย์ที่ทรงรักของพระเยซูมากกว่าที่เคย

• การร่วมบูชาขอบพระคุณ รำลึก 350 ปี ในพระพรของพระเจ้าที่มาถึงเราในความหมายของ “พระศาสนจักร” (มิสซังสยาม ที่นำมาโดยคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส) เราได้วางตะเกียงรำลึกคุณของคณะนี้ที่ตั้งขึ้นและได้เดินทางผ่านสยาม จนทำให้ทางผ่านได้กลายเป็นบ้านแท้ของมิชชันนารีในเวลานั้น

• การแห่ท่านนักบุญยอแซฟ ที่พิเศษมากๆ คือ เราจะจาริกกับท่าน เพราะท่านนำการจาริกของพระกุมารและพระมารดาสู่ความรอดปลอดภัย วันนั้น เราแห่รูปของท่าน... สามเณร เยาวชน นักบวชฆราวาส บรรดาคุณพ่อ แบกบุษบกตามที่กำหนด เพื่อเป็นเครื่องหมายว่า เราทุกคนจาริกกับท่าน และจะจาริกต่อไปกับท่าน...

 

     พี่น้องที่รัก แล้วเราจะดำเนินอย่างไรต่อไป? “จาริก” ความเชื่อ เติมเต็มศรัทธา เติบโตในความเชื่อต่อไป เป็นคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อมากขึ้น พร้อมมากขึ้นสิครับ พร้อมที่จะบอกเล่าความเชื่อของเรา ด้วยชีวิต เป็นพยานถึงความเชื่อและผลของพระจิตเจ้าในชีวิตเรา... ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเองมากขึ้น... ท่องให้ขึ้นใจ ทำให้เต็มที่ เป็นให้มากขึ้น กับผลของพระจิตเจ้า

     จงจาริกกันต่อไป เรียนรู้พระวาจาของพระเจ้ามากกว่าที่เคย เป็นศิษย์ที่ทรงรักมากกว่าที่เคย เป็นธรรมทูตแห่งความรักเมตตาของพระเจ้ามากกว่าที่เคย เป็นบุคคลแห่งศาสนสัมพันธ์ในความดีกับพี่น้องทุกคนมากกว่าที่เคย... ตลอดปี และตลอดไป จาริกไป ไปสู่ความเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” คือ ออกไปบนถนนของชีวิต เจริญชีวิตด้วยผลของพระจิตเจ้ามากขึ้นเสมอไป...

     ปีแห่งการฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม คือ ลมหายใจสดชื่นให้ก้าวเดินต่ออย่างแข็งแกร่ง โดดเด่น ในคุณธรรมความเชื่อ ความรักและความหวัง การฉลองนี้เปิดประตูออกไป ไปเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระคริสตเจ้าของเราคริสตชนทุกคน... นักบวชหญิงชาย บรรดาคุณพ่อทุกท่าน และพระคุณเจ้า ทุกคนในอัครสังฆมณฑล... เจริญชีวิตใหม่ให้ก้าวหน้า เติบโต “ถ้าเราทำสิ่งที่เราเคยทำ เราได้สิ่งที่เราเคยได้” แต่ เวลานี้ “ลมหายใจแห่งพระจิตเจ้า ชีวิตใหม่ วิธีการใหม่ ทำสิ่งที่ใหม่ เพื่อเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีของความรักเมตตาของพระเจ้า” ให้เรา “ไปต่อ จาริกต่อไป กับพระเยซู พระแม่มารีย์ และท่านนักบุญยอแซฟ จากบ้านแรกของความเชื่อ ในบ้านที่อยู่ปัจจุบัน และไปสู่บ้านแท้นิรันดร” ครับ

 

จากนี้ต่อไป อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯฟื้นฟูพันธกิจตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลอง350ปี มิสซังสยาม

เน้นพันธกิจด้านสังคม การประกาศข่าวดี การศึกษา และบุคลาภิบาล และงานอภิบาล

โดยเดือนกรกฎาคม - กันยายน จะมุ่งเน้น พันธกิจด้านสังคม ติดตามพันธกิจด้านสังคมได้ที่เว็บไซต์คาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือ เว็บไซต์ของฝ่ายสังคม http://www.socialbkk.org/index.php/th/

เดือนตุลาคม - ธันวาคม มุ่งเน้นการประกาศข่าวดี ติดตามการประกาศข่าวดีได้ที่เว็บไซต์คาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือเว็บไซต์ของฝ่ายธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ที่ http://www.missionbkk.com/

 

และในปีหน้า 2020 เดือนมกราคม-มีนาคม มุ่งเน้นการศึกษาและบุคลาภิบาล ติดตามการมุ่งเน้นด้านการศึกษาได้ที่ เว็บไซต์คาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือเว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา http://www.edbathai.com/Main/index.php

 

เดือนเมษายน -มิถุนายน มุ่งเน้นด้านงานอภิบาล ติดตามงานอภิบาลได้ที่ เว็บไซต์คาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

     ไม่เพียงเท่านี้ เราทุกภาคส่วนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนสังกัดใดก็ตาม เราสามารถมีส่วนร่วมได้ในทุกกิจกรรมที่ทางสังฆมณฑลฯ จัดขึ้น หรือระดับสภาภิบาล หรือระดับวัดจัดก็สามารถส่งภาพกิจกรรมและรายละเอียดมาแบ่งปันกันได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.