www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

วันละนิดกับข้อคิดจากบทเทศน์คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

 

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์นอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง 1 ยน 1:5-2:2

 

     พี่น้องที่รักยิ่ง นี่คือข่าวที่เราได้ฟังจากพระองค์ และเรากำลังประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ คือ พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใดๆ อยู่ในพระองค์เลย ถ้าเราพูดว่า เราสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ แต่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืด เราก็กำลังพูดเท็จ เพราะเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่าง ดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในความสว่างแล้ว เราทุกคนก็สนิทสัมพันธ์กันด้วย และพระโลหิตของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้สะอาดจากบาปทั้งปวง
ถ้าเราพูดว่า “เราไม่มีบาป” เรากำลังหลอกตนเอง และ “ความจริง” ไม่อยู่ในเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง ถ้าเราพูดว่า “เราไม่เคยทำบาป” เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ และพระวาจาของพระองค์ไม่อยู่ในเรา
     ลูกที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป แต่ถ้าใครทำบาป เรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา และไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะบาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วย

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 2:13-18
     เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดาหนีไปอียิปต์ และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิต” โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปอียิปต์ในคืนนั้น และอยู่ที่นั่น จนกระทั่งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสทางประกาศกเป็นความจริงว่า
เราเรียกบุตรของเรามาจากอียิปต์
     เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงเห็นว่าพระองค์ถูกบรรดาโหราจารย์หลอกลวง ก็กริ้วยิ่งนัก จึงทรงสั่งให้ประหารชีวิตเด็กชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียงตามเวลาที่ทรงทราบมาจากบรรดาโหราจารย์ ดังนี้ พระดำรัสที่ตรัสไว้โดยประกาศกเยเรมีย์ก็เป็นความจริงว่า มีผู้ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็นเสียงร้องไห้และคร่ำครวญอย่างขมขื่น นางราเคลร้องไห้อาลัยถึงบรรดาบุตร นางไม่ยอมรับคำปลอบโยนใดๆ เพราะบุตรเหล่านั้นไม่อยู่แล้ว

 

ข้อคิดจากบทเทศน์คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ

 

     ใครสามารถจะอธิบายความทุกข์ เป็นต้นความทุกข์ของเด็กๆที่บริสุทธิ์ได้ ? เฮโรดได้สั่งให้ประหารชีวิตบรรดาเด็กๆ ซึ่งได้สละชีวิต เพื่อคนอื่นและความจริงที่พวกเขาไม่รู้จัก ช่างเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์และ อยุติธรรม เป็นสิ่งที่น่าสะดุดสำหรับบรรดาบุคคลที่ไม่ยอมรับการไถ่กู้ของพระเป็นเจ้า ทำไม่พระเป็นเจ้าจึงไม่ปกป้องการประหารหมู่ในครั้งนี้? ความทุกข์ทรมานเป็นรหัสธรรมอย่างหนึ่ง ดูเหมือนว่าไม่มีคำอธิบายใดๆ ที่จะทำให้เรามนุษย์เข้าใจได้
บรรดาเด็กๆทารกผู้วิมลเหล่านี้ ซึ่งได้ตายเพื่อพระคริสตเจ้า เป็นมรณสักขีกลุ่มแรก ซึ่งได้สละเลือดเพื่อพระเยซูคริสตเจ้า ความทุกข์ทรมาน การเบียดเบียน

 

 

อ่านต่อ...