www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

อบรมพระคัมภีร์หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธและรับวุฒิบัตร

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกฯ และเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมกันจัดอบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ” เพื่อเสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อด้วยพระวาจา ...และมีชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนคริสตชน (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ.2015 ข้อ 12 ) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 และ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560/ 2017 เวลา 08.30-15.30 น. ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน โดยมี คุณพ่อ วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมด 57 คน (ดูรายชื่อได้ที่นี่)

หัวข้อในการอบรมฯ มีดังนี้

ครั้งที่

วัน-เดือน-ปี

หัวข้อการอบรม

1

วันเสาร์ที่

 11 ก.พ.2017

 

ก. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือ โยชูวา

I.การพิชิตแผ่นดินแห่งพันธสัญญา                                II. การจัดแบ่งแผ่นดินแก่เผ่าต่างๆ

III. สรุปบทบาทของโยชูวา

2

วันเสาร์ทื่

 18 ก.พ.2017

 

 ข. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือผู้วินิจฉัย

I .บทนำที่หนึ่ง  : สรุปเหตุการณ์เมื่อชาวอิสราเอลตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินคานาอัน

II. บทนำที่สอง : ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับสมัยผู้วินิจฉัยปกครอง       

III. เรื่องราวของบรรดาผู้วินิจฉัย

ค. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือนางรูธ

I.นางรูธและนาโอมี                           II. นางรูธในทุ่งนาของโบอาส              

III.นางรูธที่ลานนวดข้าวของโบอาส

 

และในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560/2017 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตร โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ เป็นประธาน และตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมฯ กล่าวขอบคุณวิทยากรและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์คอร์สการอบรมพระคัมภีร์ ครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 3 และ 10 มิถุนายน 2560/2017 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน (ซอยเทียนดัด) หากท่านสนใจติดต่อได้ที่ คุณครูทัศนีย์ มธุรสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2/4 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2429-0120 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ขอขอบคุณ


ประมวลภาพ