www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประวัติพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟีโลนี

สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (ชื่อเดิม โปรปากันดา ฟีเด) เยือนประเทศไทย เพื่อเปิดงานเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งมิสซังสยาม ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 และระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ท่านจะเยือนประเทศศรีลังกาและกลับกรุงโรม

ประเทศไทยจะได้มีโอกาสต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี (Card. Fernando FILONI) สมณมณตรีแห่งสมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (Congregationfor the Evangelization of Peoples) หรือสมัยก่อนเรียกว่า สมณกระทรวง “โปรปากันดา ฟีเด”(Propaganda Fide) เป็นสมณกระทรวงรับผิดชอบการแพร่ธรรมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย

พระคาร์ดินัล เเฟร์นันโด ฟิโลนี ชาวอิตาเลียน เกิดวันที่ ๑๕ เมษายน ค.ศ.๑๙๔๖

บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ ๓ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๗๐ เมื่ออายุ ๒๔ ปี

พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ ๒ ได้แต่งตั้งเป็นอาร์ชบิช็อปวันที่ ๑๙ มีนาคม ค.ศ.๒๐๐๑

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ ๑๖ ไดแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล ขั้น สังฆานุกร(Cardinal Deacon) วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ค.ศ.๒๐๑๒  และได้รับแต่งตั้งเป็นสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๑

ค.ศ.๒๐๑๓ ได้เข้าร่วมประชุม “คอนเคล็ฟ” เพื่อเลือกตั้งพระสันตะปาปา ด้วย

พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ยกฐานะพระคาร์ดินัลเป็นขั้นบิช็อป (Cardinal Bishop) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๘

ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประเทศจีน และตะวันออกกลาง

เคยได้รับหน้าที่ต่างๆทางการทูตแห่งสันตะสำนัก ประจำประเทศต่างๆ เช่น ประเทศศรีลังกา (ค.ศ.๑๙๘๑-๘๗) อิหร่าน(ค.ศ.๑๙๘๓-๘๕) บราซิล (ค.ศ.๑๙๘๙-๙๒) และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมณทูตครั้งแรกประจำประเทศ อิรัก และจอร์แดน ค.ศ.๒๐๐๑-๐๖ และย้ายไปประจำประเทศฟิลิปปินส์ (ค.ศ.๒๐๐๖-๐๗) และเคยรับตำแหน่ง สมณมนตรีประจำสำนักเลขาธิการแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน (หรือ Substitute เทียบเท่า รัฐมนตรีมหาดไทย) ค.ศ.๒๐๐๗-๑๑

สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญท่านมา เพื่อเปิดงานฉลอง “๓๕๐ ปี มิสซังสยาม” วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙และได้เดินทางไปภาคเหนือ เยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ เชียงราย และจะมีบรรดาบิช็อป ผู้นำพระศาสนจักรท้องถิ่น บาดหลวง นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมในพิธีด้วย

พระสันตะปาปา เกรกอรีที่ ๑๕ ได้ตั้งสมณกระทรวงโปรปากันดา ขึ้นวันที่ ๑๒ มีนาคม ค.ศ.๑๖๒๒ เพื่อส่งธรรมทูตออกไปแพร่ธรรมทั่วโลก และสมัยของพระองค์ได้ประกาศให้การเลือกตั้งพระสันตะปาปาให้ประชุมลับ (Conclave) ค.ศ.๑๖๒๗  พระสันตะปาปาอูร์บาโนที่ ๘ (ค.ศ.๑๖๒๗-๔๔) ได้ตั้งบ้านเณรศูนย์กลางขึ้น ชื่อวิทยาลัยอูร์บานีอานา (Collegium Urbanum) สำหรับอบรมผู้ที่จะส่งไปเป็นธรรมทูตทั่วโลก

พระสันตะปาปาเปาโลที่ ๖ ได้เปลี่ยนโครงสร้าง “โรมัน คูเรีย”ใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อสมณกระทรวงเป็น “สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (Congregation for Evangelization of Peoples)วันที่ ๑๕ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๖๗

พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ ๙ ได้ตั้งมิสซังสยาม วันที่ ๔ มิถุนายน ค.ศ.๑๖๖๙/พ.ศ. ๒๒๑๒

สำหรับพระคาร์ดินัลที่เป็นสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงฯ ที่คนไทยเราคุ้นเคย และบางองค์ก็ได้มาเยี่ยมประเทศไทยด้วย พระคาร์ดินัล อังเยโล รอซซี (ค.ศ.๑๙๗๐-๘๔) พระคาร์ดินัล โจเซฟทอมโก(ค.ศ.๑๙๘๕-๒๐๐๑) พระคาร์ดินัล เครสเซนซีโอ เซเป (ค.ศ.๒๐๐๑-๐๖) พระคาร์ดินัล อีวาน ดีอาส (ค.ศ.๒๐๐๖-๑๑) และ ณ เวลานี้ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี (ค.ศ.๒๐๑๑- ปัจจุบัน(๒๐๑๙)

ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันมี ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงดังกล่าวมีทั้งหมด ๔๐ องค์

ในอดีต ช่วงหนึ่งได้เรียกพระคาร์ดินัลของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารฯ นี้ว่า “โป๊ปสีแดง- Red Pope” เพราะเหตุผลที่ว่าท่านมีอำนาจในการดูแลประเทศต่างๆในเขตการแพร่ธรรม คือประเทศต่างๆในภาคพื้นทวีปเอเซีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และบางประเทศในแถบลาติน อเมริกา ประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของสมณกระทรวงนี้ รวมทั้งการนำเสนอแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่ กิจการการอบรมสามเณรเพื่อเตรียมตัวเป็นบาดหลวง และการขอทุนต่างๆ เพื่อการแพร่ธรรม ฯลฯ อยู่ในอาณัติของสมณกระทรวงนี้

 

                                                                                                                                  (วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บข่าวนี้มาฝาก)