www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทอ้อนวอนนักบุญยอแซฟข้าแต่นักบุญยอแซฟผู้มีบุญ เราหนีร้อนมาพึ่งเย็น หลังแต่ได้ขอความคุ้มครองจากวิสุทธิภริยาของท่านแล้ว เราวางใจพากันมาพึ่งท่านด้วย เดชะความรักสนิทสนมของท่า่นต่อพรหมจารีนิรมลมารดาของพระเจ้า เดชะความรักเสน่หาฐานบิดาของท่านต่อพระเยซูกุมาร โปรดทอดพระเนตรอันเมตตา เหลียวมองดูเรา ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงหามาได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอท่านโปรดใช้ฤทธิ์คำ้จุนและปัดป้องเราทุกคราวที่ต้องการด้วยเถิด

โอ้องค์อภิบาล พระวิสุทธิวงศ์ ผู้ปรีชารอบคอบ โปรดป้องกันเราผู้มีเกียรติเป็นน้องของพระเยซูคริสตเจ้า โอ้บิดาผู้รักลูก โปรดให้เราแคล้วคลาดจากเชื้อโรค ความลุ่มหลง และความประพฤติเหลวไหล โอ้ผู้แกล้วกล้าในการกอบกู้ โปรดแผลงฤทธิ์จากสวรรค์ คอยพยุงเราในการต่อสู้กับอำนาจความมืดมนบนแผ่นดินนี้ ครั้งก่อนท่านได้ฉุดพระเยซูกุมารออกจากมหันตราย อันอาจถึงแก่ชีวิต ก็ในบัดนี้ ขอท่านช่วยพระศาสนจักร ให้พ้นกลอุบายปัจจามิตรและปัดป้องอันตรายทั้งปวงด้วยเถิด โปรดปกปัดรักษาเราแต่ละคนเสมอไป อาศัยอุปการะคุณของท่าน เราจะได้ประพฤติตามแบบอย่างท่าน และจะได้ครองชีพอย่างศักดิ์สิทธิ์ สิ้นชีพในความศรัทธาภักดี และความบรมสุขนิรันดรในสวรรค์ด้วยเถิด อาแมน

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน