www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วิงวอนนักบุญยอแซฟ

 

ข้าแต่นักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์และบิดาของผู้ถือพรหมจรรย์ทั้งหลาย พระเป็นเจ้าทรงมอบหมาย ให้ท่านเป็นผู้พิทักษ์พระเยซูเจ้าองค์ความศักดิ์สิทธิ์ และพระแม่มารีอาพรหมจารีทั้งหลาย เดชะของฝากอันเป็นที่รัก หวงแหนของท่าน คือองค์พระเยซูและพระแม่มารีอา ข้าพเจ้าวิงวอนรบเร้าขอท่านช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความโสมมชั่วช้า ให้ข้าพเจ้าวิมลในความคิด บริสุทธิ์ในดวงใจ หมดจดในร่างกาย เพื่อสามารถปรนนิบัติพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีอา ด้วยใจผ่องใสตลอดไปเถิด อาแมน

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน