www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พระกิจวัตรประจำวัน

พระกิจวัตรประจำวัน สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

05.30 น.
ตื่นบรรทม ทรงรำพึง - ภาวนา

07.00 น.
ทรงถวายบูชามิสซาในวัดน้อยส่วนพระองค์

08.00 น.
เครื่องเช้าแบบโปแลนด์ โปรดให้ที่ปรึกษาใกล้ชิด เลขานุการส่วนพระองค์ ได้แก่ พระสงฆ์ และพระสังฆราช รวม 2 องค์ เสวยพระกระยาหารเช้า

10.00 น.
เสด็จเข้าห้องทรงงาน ทรงพระอักษร หรือรับสั่งให้เลขานุการเป็นผู้เขียน ทรงตรวจแก้เอกสาร และพระดำรัสต่างๆ โปรดให้พระคาร์ดินัล พระสังฆราช ผู้แทนต่างประเทศ ทูตานุทูต หรือประชาชนทั่วๆ ไปจากองค์การ หน่วยงานหรือจากสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วโลกเข้าเฝ้า

13.45 น.
เสวยกลางวัน ซิสเตอร์ชาวโปแลนด์จัดเครื่องถวาย หลังเที่ยงหากไม่มีนัดหมายเป็นพิเศษจะทรงพักผ่อนไม่เกิน 30 นาที ต่อจากนั้นทรงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงดำเนินไปรอบๆ พระตำหนัก หรือไม่ก็ทรงเดินอย่างเร็วขึ้นๆ ลงๆ ตามขั้นบันไดภายในพระตำหนักที่ประทับ ในฤดูร้อน บางครั้งทรงวิ่ง หรือว่ายน้ำในสระที่สร้างขึ้นที่พระตำหนักฤดูร้อน "กัสเตลกันดอลโฟ" เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องทรงงาน ช่วงนี้จะทรงพบกับพระคาร์ดินัลเอากุสตีโน กาซาโรลี สมณมนตรีประจำนครรัฐวาติกันสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

นอกเหนือจากนี้ ทรงพบกับสมณมนตรีกระทรวงต่างๆ ตามเวลาที่นัดหมายไว้ ทรงพระอักษรเอกสารและจดหมายต่างๆ ที่ส่งเข้ามาจากสำนักเลขาธิการ และแผนกงานอื่นๆ ในสำนักวาติกันเพื่อทรงทราบหรือทรงอนุมัติ หากเวลาอำนวยจะทรงลิขิตสาสน์ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ติดตามด้วยการทรงหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เพื่อติดตามเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของโลกทันเวลา ทอดพระเนตรรายการข่าวทางโทรทัศน์ทุกเย็นเป็นประจำ

สำหรับพระกระยาหารค่ำ โดยปกติจะทรงเชิญผู้ใกล้ชิดร่วมโต๊ะเสวยด้วยและในบางโอกาสเสด็จออกร่วมเสวยกับบรรดาคณาจารย์หรือนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงโรม

ไม่ทรงเข้าบรรทมก่อนหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่ ทรงใช้เวลาบรรทมเพียงวันละ 4 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง