www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น 25 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย St. Anna Catholic Center for Migrants 23
ฉลอง พระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด 24 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย Anthony Teelek 78
แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนเยาวชนเขต 1 และร่วมประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ 46
บรรยาย พระสมณสาส์น Maximum Illud 24 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต 40
อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก 24 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 53
130 ปี วัด " ธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง " 24 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 70
ประชุมกรรมการเฉพาะกิจ สถาบันฆราวาส 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ 94
คณะกรรมการอภิบาลครอบครัวเขต 5 เยี่ยมเยียนสมาชิกส่งเสริมชีวิตครอบครัว รุ่นที่160 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย วัดนักบุญอันเดร บางภาษี 57
วิถีชุมชนวัด วัดนักบุญหลุยส์มารีฯแบ่งปันพระวาจา 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค 61
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์อ่านและแบ่งปันพระวาจา 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ 49
ประชุมคณะกรรมการวิถีชุมชนวัดเขต 1 ครั้งที่ 1 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกวิถีชุมชนวัด 64
สมาชิกวิถีชุมชนวัด วัดนักบุญมาร์โกอ่านและแบ่งปันพระวาจา 18 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย Thaweesak Kasetboriboon 44
อบรมเสริมทักษะจิตตารมณ์ผู้นำวิถีชุมชนวัด เขต 4 18 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกวิถีชุมชนวัด 51
ชุมชนวัดศีลมหาสนิทฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ชุมชนวัดศีลมหาสนิท 69
สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกครอบครัว 48
เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เดือนกุมภาพันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณวินัย สุขสำราญ 45
46 ปี พระพร วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 69
ประชุมเตรียมค่ายจิตตารมณ์ธรรมทูต 15 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย Thaireligious Congregations 43
ประชุมเตรียมค่ายปัสกา2020 14 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ 67
พระสงฆ์เขต 5เข้าเงียบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ 118
สมาชิกนักบวชกลุ่มพักภารกิจเข้าเงียบร่วมกัน 10 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย Thaireligious Congregations 99
ฉลองวัด " แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด " บางสะแก 10 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 81
ฉลองวัด " แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด " หัวตะเข้ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 97
เริ่มต้นเส้นทางมหาพรต 26 กุมภาพันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 108
แบ่งปันพระวาจา บีอีซีวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ 48
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลครอบครัวเขต 2 03 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย แผนกครอบครัว 87
กิจกรรมปีพระวาจา วัดนักบุญเปาโล บ้านนา 03 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย วัดนักบุญเปาโล บ้านนา 62
ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 03 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย chaiyo kitkrailard 67
วัน " นักบวชสากล " อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2020 03 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 106
วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดีของคณะธรรมทูตไทย 31 มกราคม 2563 เขียนโดย คณะธรรมทูตไทย 34
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 30 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณครูกิ่งดาว ชาวแพรกน้อย 48
ชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก 2020 28 มกราคม 2563 เขียนโดย ฝ่ายการศึกษา 85
วันพระคัมภีร์ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ 27 มกราคม 2563 เขียนโดย วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ 94
วัดศีลมหาสนิทจัดกิจกรรมส่งเสริมพระวาจา 27 มกราคม 2563 เขียนโดย ชุมชนวัดศีลมหาสนิท 60
กิจกรรมโอกาสเปิดปีพระวาจา 27 มกราคม 2563 เขียนโดย วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก 45
มิสซาตรุษจีน วัดแม่พระสกลสงเคราะห์ 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Anthony Teelek 58
มิสซาวันตรุษจีนวัดแม่พระประจักษ์ แห่งภูเขาคาร์แมล 27 มกราคม 2563 เขียนโดย วัดแม่พระประจักษ์ แห่งภูเขาคาร์แมล 66
วันตรุษจีนวัดนักบุญเปาโล 27 มกราคม 2563 เขียนโดย วัดนักบุญเปาโล บ้านนา 60
งานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ปี 2020 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Varintorn Hema 45
พิธีเสกพื้นที่สร้างอาคารปฐมวัย โรงเรียนมาแตร์ เดอี วิทยาลัย 27 มกราคม 2563 เขียนโดย chaiyo kitkrailard 70
แบ่งปันพระวาจาวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า 27 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ 19
ตรุษจีนวัดนักบุญเปโตร 27 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณพรชัย ตั้งเมธากุล 27
ฉลองวัด"นักบุญยอห์น บอสโก"กรุงเทพฯ 27 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 35
มิสซา"วันตรุษจีน" ณ วัดพระมหาไถ่ 2020 27 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 25
ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ 25 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ 60
ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 25 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ 48
ประชุมพระสงฆ์ เขต 5 คำนับพระพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 25 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ 70
เสกสุสานวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร 25 มกราคม 2563 เขียนโดย Jeab Tuangthong Wirachsilp 64
เสกสุสานวัดนักบุญเปโตร ปี 2020 25 มกราคม 2563 เขียนโดย คุณพรชัย ตั้งเมธากุล 58
ฝ่ายสังคมจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมงานในฝ่าย 21 มกราคม 2563 เขียนโดย ฝายสังตม 91