www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศตั้งสังฆมณฑลเชียงราย

ประกาศตั้งสังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลใหม่ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และงาว (ส่วนหนึ่งของลำปาง) มีอาสนวิหารคือ วัดแม่พระบังเกิดเชียงราย  จำนวนประชากร 2,683,794 คน