www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการ และคณะกรรมาการฯ ร่วมกับ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ โดยมีซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ คณะภคินีพระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็นผู้อำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการศิษย์เก่าฯ โดยมีซิสเตอร์ประสานศรี วงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานฯ ร่วมกันจัดงานฉลอง สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรม ระดับชาติ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม ค.ศ.2016 / พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้านเณรคณะพระมหาไถ่ สามพราน พร้อมกับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ผู้อำนวยการศูนย์ฯในอดีต คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ แขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งหมดประมาณ 824 ท่าน

พระคาร์ดินัลเทศน์ให้ข้อคิด

     ห้าสิบปีศูนย์อบรมคำสอนข้าพเจ้าทั้งหลายเข้ามากราบเฉพาะพระพักด้วยความกตัญญูรู้คุณ เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา เราสำนึกด้วยกันเช่นนี้ทุกคน ขอพระองค์โปรดประทานพระพรในการปฏิบัติหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระองค์ ด้วยความเชื่อเรามั่นใจว่าพระบิดาโปรดประทานมากกว่านี้ จึงขอสรรเสริญโมทนาด้วยมิสซาในวันนี้ พระวรสารได้ย้ำให้เราสำนึกในพระบัญชาของพระเป็นเจ้า ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ สาวกโดยการนำของพระจิตเจ้า บรรดาสาวกได้ปฏิบัติภารกิจยืนยันพระเยซูด้วยชีวิต บรรดาผู้ได้รับมอบหมายในพระวรสารตอนนี้ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู่เป็นเจ้าที่ทรงทำทุกสิ่งเพื่อเราทุกคน เขาทั้งหลายเป็นประชากรของเราเป็นบุตรของเราที่จะไม่ทำให้เราผิดหวัง พระองค์ทรงคาดหวังจากเราทุกคน พระองค์ทรงไถ่กู้เขาด้วยความรักและความสงสาร พระเยซูได้สัญญาว่าจงรู้เถิดว่าเราจะอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ

     เพราะความรักของพระเจ้าผลักดันเรา เราได้มีชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า เราผู้มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่จะมีชีวิตเพื่อผู้ที่สละชีวิตเพื่อเรา มีชีวิตร่วมกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า เราจะนำพระเยซูไปมอบให้กับสังคม ถ้าชีวิตเรามั่นคนในพระองค์ชีวิตเรามั่งคั่ง

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าด้วยสำนึกในพระคุณแห่งพระพรที่ได้รับมายาวนานจวบ 50 ปี
2. เพื่อให้บรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมฯแห่งนี้ ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกาศข่าวดีแก่กันและกัน
3. เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับบรรดาศิษย์เก่าในการทำหน้าที่เป็นประจักษ์พยานในฐานะครูคำสอนและผู้แพร่ธรรมในสนามงานของตน และช่วยกันสนับสนุนสานต่อพันธกิจของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมฯแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้า เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 

และในวาระที่จะทำการฉลองศูนย์ฯ ครบ 50 ปี คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีกิจกรรมตลอดปี 2015 ดังนี้
1. จัดประชุมศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ เพื่อเตรียมงานฉลองศูนย์ฯ ครบ 50 ปี
2. จัดให้มีการพบปะศิษย์เก่าศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และศิษย์เก่าครูคำสอนที่จบจากวิทยาลัยมารดาพระศาสนจักร กรุงโรม
3. จัดเปิดศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอน NCC ในวันครูคำสอนไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2014
4. จัดทำบัตรการกุศลสุวรรณสมโภช 50 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกสังฆมณฑลในการจำหน่ายเพื่อสนับสนุนงานคำสอนและแพร่ธรรมของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ
5. จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศูนย์ฯครบ 50 ปี และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ สามพราน
     และในโอกาสฉลองศูนย์ฯ ครบ 50 ปีนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้จัดเสวนาหัวข้อ “งานคำสอนในทศวรรษหน้า” ณ ห้องประชุม ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ เวลา 15.00-15.45 น. โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ บาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย แสงธรรรมและดำเนินรายการโดย มาสเตอร์ภคภพ ประทุมสิทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา มีผู้เข้าร่วมเสวนา ประมาณ 130 คน
     อนึ่ง ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ หรือ “ศูนย์ ซีซี” ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดย ชมรมนักบวชหญิงแห่งประเทศไทย เมื่อ ปี ค.ศ. 1965 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศาสนศาสตร์” เปิดทำการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ และมีผู้บุกเบิกงานชุดแรก จากคณะอูร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน คือ ซิสเตอร์ ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟล์ด เป็นผู้อำนวยการ และ ซิสเตอร์แมรี วอลเตอร์ แซนเตอร์ เป็นเลขาธิการิณี
ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 ชมรมนักบวชหญิงแห่งประเทศไทย ได้มอบศูนย์ฯนี้ให้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานต่อไป จึงย้ายที่ทำการศูนย์ฯมาอยู่ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สภาพระสังฆราชฯได้แต่งตั้งให้ คุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ และเซอร์มีเรียม กิจเจริญ เป็นเลขา ธิการิณี
     สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของศูนย์ฯนี้ และชื่นชมในผลงานที่ดำเนินมาโดยตลอด จึงมีมติให้สร้างศูนย์ฯถาวรขึ้นในปี ค.ศ.1976 โดยให้ชื่อว่า “ศูนย์อบรมการแพร่ธรรมแห่งประเทศไทย” โดยมี พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง และมี คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และ คุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯตามลำดับ มีตัวแทนจากคณะนักบวชหมุนเวียนกันมาดูแลรับผิดชอบ และต่อมาสภาพระสังฆราชฯ ได้ขอความร่วมมือจากชมรมนักบวชชายหญิง โดยมีมติมอบศูนย์ฯนี้ให้ชมรมนักบวชชายหญิง เป็นผู้บริหาร ซึ่งทางชมรมนักบวชชายหญิงยินดีน้อมรับ และได้บริหารศูนย์ฯนี้ตามนโยบายของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
     ในปี ค.ศ. 1993 ชมรมนักบวชชายหญิง ได้มอบศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม คืนให้แก่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสภาพระสังฆราชฯได้ขอให้คณะกรรมการคำสอนแห่งประเทศไทยรับผิดชอบศูนย์ฯนี้ และดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย พระสังฆราช เทียนชัย สมานจิต ประธานคณะกรรมการคำสอนแห่งประเทศไทย คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการและเหรัญญิก คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ และกรรมการฯ
     ปัจจุบัน ศูนย์ฯแห่งนี้ยังคงรับใช้พระศาสนจักร โดยความเห็นชอบของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้นักบวชหญิงคณะต่างๆเข้าดำเนินการบริหารศูนย์ฯ อาทิ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คณะภคินีรักกางเขนแห่งจันทบุรี คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ และคณะนักบวชชาย คือ คณะพระมหาไถ่ และคณะเซนต์คาเบรียล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการบริหารศูนย์ฯแห่งนี้ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ ครบ 50 ปี
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติแห่งนี้ ได้ผลิตครูคำสอนอันเป็นพลังของพระศาสนจักรในท้องถิ่นในแต่ละสังฆมณฑล ตลอดระยะเวลา 50 ปี มีผู้จบการศึกษาจากศูนย์ฯแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ดังนี้
• ภาคปกติ รวม 32 รุ่น มีศิษย์เก่าจำนวน 776 คน
• ภาคฤดูร้อน รวม 30 รุ่น มีศิษย์เก่า 1,488 คน และศิษย์ปัจจุบัน 104 คน
• นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ศิษย์เก่าที่พักและรับการอบรมชีวิตจิตครูคำสอน
รวม 16 รุ่น จำนวน 103 คน และมีศิษย์ปัจจุบัน จำนวน 12 คน

     ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ได้ทำหน้าที่ให้การอบรมและผลิตครูคำสอนผู้ประกาศข่าวดีเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น ทว่าภารกิจของศูนย์ฯ ยังมิได้จบลงเพียงแค่ 50 ปีนี้ แต่ยังคงต้องทำหน้าที่ส่งศิษย์พระคริสต์ออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกคน (เทียบ มก.16:15)
     ในนามของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะกรรมการจัดงานฉลอง 50 ปี ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่ทรงอวยพระพรศูนย์ฯแห่งนี้ ขอกราบขอบพระคุณพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นอย่างสูง ที่สละเวลามาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองศูนย์ฯครบ 50 ปี
     กราบขอบพระคุณ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง บรรดาผู้บริหารในอดีตทุกท่าน คณาจารย์ คณะกรรมการฯ ครูคำสอนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คริสตชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมฉลองศูนย์ฯครบ 50 ปี
ขอขอบคุณ คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุวรรณ อธิการบ้านเณรคณะพระมหาไถ่ สามพราน ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่บ้านเณรคณะพระมหาไถ่ในการรับรองแขกที่มาร่วมงาน และใช้วัดน้อยเป็นสถานที่จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองศูนย์ฯ ครบ 50 ปี อีกทั้งยังได้อนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้ใช้วัดน้อยแห่งนี้ในการทำกิจศรัทธา สวดภาวนา และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสต่างๆมาเป็นเวลานาน จึงขอขอบคุณคณะ พระมหาไถ่เป็นพิเศษ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
     ขอขอบคุณ คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ที่ได้อนุเคราะห์และติดตั้งเวที เครื่องเสียง ไฟ โต๊ะ เก้าอี้ และสนับสนุนบัตรการกุศล ฯลฯ และยังคอยติดตามงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลอำนวยความสะดวกตลอดงาน
     ขอขอบคุณ สมาชิกคณะพระหฤทัย และคณะนักบวชบ้านใกล้เรือนเคียงทุกคณะ ตลอดจนสัตบุรุษทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ทั้งด้วยกำลังกาย กำลังใจ และปัจจัยต่างๆ เพื่อให้การจัดงานฉลองศูนย์ฯ ครบ 50 ปี ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาทิ การจัดเตรียมตกแต่งอาคารสถานที่ การขับร้องเพลงในพิธีกรรม การแสดงบนเวที สถานที่ในการจอดรถ การบริการ อาหาร ร้านค้า จราจร บัตรการกุศล และของรางวัลอีกมากมาย การช่วยเหลือของทุกท่านเป็นพลังให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้เจริญก้าวหน้าในการรับใช้พระศาสนจักรในประเทศไทยต่อไป ขอพระเจ้าโปรดอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่าน

รายงานข่าว : ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

ภาพข่าว : คุณนิพัฒน์ สิริพรรณยศ ทีมข่าวและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประมวลภาพสุวรรณสมโภช ศูนย์คริสตศาสฯธรรมระดับชาติ ชุดที่ 1

ประมวลภาพสุวรรณสมโภช ศูนย์คริสตศาสฯธรรมระดับชาติ ชุดที่ 2