วัดนักบุญลูกา อู่ทอง

134/1 ม.2 ถ. มาลัยแมน
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
-------------------------------------------------------------------------------

 0-3555-1407}0-3555-1976-7

ตารางมิสซา

 โทรสาร ทุกเบอร์

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600   /   1024 x768

บาทหลวงคุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชรพระอัครสังฆราช   ยวง   นิตโย เป็นผู้ริเริ่มโดยซื้อที่ดินจำนวน 19 ไร่ 33 ตารางวา มีนาย  คิ้ม  เป็นผู้ช่วยเหลือ                ในราคา ไร่ละ 6,000 บาท เมื่อราวปี 1965-1966 ซื้อแล้วยังไม่ได้ทำอะไร สมัยคุณพ่อ วิชัย บุญเผ่า  ได้ทำการถมดินไปครั้งหนึ่งแล้ว หลังจาก  ถมที่ได้ปลูกกล้วย และปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแนวเขต

 ปี  1989  คุณพ่อ  พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้เสนอให้สำรวจความต้องการของชาวอู่ทอง คุณพ่อ วิศิษฐ์ หริพงษ์ ได้ส่งคุณพ่อ ศุภกิจ  เลิศจิตรเลขาซิสเตอร์ อนงค์  สุขสุถ้อย และครูจำนวนหนึ่งไปถามความคิดเห็น  ของผู้ปกครองในตลาด ทราบว่า พวกเขาอยากได้โรงเรียนดี ๆ สักโรงหนึ่งไปเปิดทำการสอนที่อู่ทอง เสนอไปทางศูนย์กลางแล้วเรื่องก็เงียบหายไป

 ปี  1991  คุณพ่อ จำเนียร  กิจเจริญ อุปสังฆราช   มีความคิดอยากให้มีสถานที่เพื่อการเผยแผ่พระวาจาของพระเป็นเจ้ามากขึ้น และเห็นว่าอู่ทองมีที่อยู่แล้ว  สถานที่ประกอบพิธีมิสซาสำหรับชาวอู่ทองที่บ้านนายอำนวน ดีมีไม่สะดวกนัก เพราะกำลังจะขายบ้าน คุณพ่อ วิสิษฐ์ หริพงษ์ อยากย้าย มาที่นาลาว ผู้บริหารประกอบด้วย อุปสังฆราช จำเนียร กิจเจริญ คุณพ่อ ชาญชัย ทิวไผ่งาม ฝ่าย บริหารของมิสซัง  คุณพ่อ  วิวัฒน์ แพร่สิริ ฝ่ายการศึกษาของมิสซัง คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย และคุณพ่อ วิสิษฐ์  หริพงษ์ เจ้าของพื้นที่ เห็นพ้องต้องกันว่าควรเปิดโรงเรียนที่นาลาวนี้

 ชื่อของโรงเรียนนั้นในที่ประชุม เสนอ 3 ชื่อ คือ พระแม่มารีย์ เพราะซิสเตอร์ คณะธิดาพระราชินีมาเรียนผู้นิรมล จะมาเป็นผู้บร ิหารโรงเรียน นักบุญยอแซฟ และยอแซฟอุปถัมภ์  ชื่อนักบุญของพระอัครสังฆราช ยวง นิตโย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มซื้อที่ดิน ที่สุดทางมิสซังเลือกเอาชื่อ ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

 เพื่อให้ทันปีการศึกษา 1992 จึงเริ่มงานเดือน ตุลาคม 1991 คุณพ่อ วิสิษฐ์ หริพงษ์ รับทำการถมดินและกำแพง          ได้ลงมือทำการถมดินประมาณเดือนพฤศจิกายน เสร็จเดือนธันวาคม 1991 ลงมือทำกำแพงเดือนมกราคม 1992

 สร้างอาคารเอนกประสงค์ในเดือนกุมภาพันธ์  1992 ต่อจากนั้นสร้างบ้านซิสเตอร์และบ้านคนงาน เสร็จไม่ทันเปิดเทอม พระคาร์ดินับเสนอให้เปิดเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กไปก่อน ในปีแรกมีเด็ก 83 คน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้ซิสเตอร์คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลมาดูแล คณะได้ส่งซิสเตอร์ ลัดดา รัชนีลัดดาจิต และซิสเตอร์  อานนท์  ศรีทน มาในวันที่ 11 พฤษภาคม 1992 แต่อาคา รที่พักยังไม่เสร็จ ตอนแรกไปกลับโดยพักที่ท่าม่วงก่อน วันที่ 31 พฤษภาคม 1992 ไปเช่าห้องแถวซึ่งอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ ในราคาเดือนละ 6,000 บาท เช่าอยู่ 2 เดือน จึงย้ายมาอยู่บ้านพักในวันที่ 1 สิงหาคม 1992

 การบริหารโรงเรียน คุณพ่อ วิวัฒน์แพร่สิริ เป็นผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลัดดา รัชนีลัดดาจิต เป็นผู้จัดการ  และครูใหญ่ ซิสเตอร์อานนท์ ศรีทน ดูแล เรื่องอาหาร ในปี 1993 โรงเรียนเปิดถึงชั้น ป. 4

  • คุณพ่อ วิจิตต์  แสงหาญ ได้รับแต่งตั้งมาเป็นเจ้าอาวาสในวันที่ 1 พฤษภาคม 1993 แต่บ้านพักพระสงฆ์ยังสร้างไม่เสร็ จ      คุณพ่อจึงอยู่ช่วยดูแลที่วัดอัสสัมชัญแทนคุณพ่อ สนัด วิจิตรวงศ์ เจ้าอาวาส ซึ่งไปต่างประเทศชั่วคราว คุณพ่อ วิสิษฏ์ หริพงษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง จึงทำหน้าที่ดูแลแทนแทนไปก่อน
  • วันที่ 5 มิถุนายน 1992 คุณพ่อ วิจิตต์ แสงหาญ มาประจำที่วัดนักบุญลูกา อู่ทอง บ้านพักพระสงฆ์ยังไม่เสร็จ  จึงพัก ที่ห้องพักครู ชั้น 4 ของอาคารเรียน วันที่ 1 สิงหาคม  1992  มีพิธีเสกบ้านพักพระสงฆ์ โดยคุณพ่อ วิจิตต์ แสงหาญ เจ้าอาวาสเสกเอง มีคุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ สภาอภิบาล    และสัตบุรุษจากวัดอัสสัมชัญมาร่วมยินดีด้วย
  • คุณพ่อ   วิจิตต์   แสงหาญ (1993) เป็นเจ้าอาวาส
  • คุณพ่อ   สุขุม   กิจสงวน (3  พฤษภาคม 1999 -2004)
  • คุณพ่อไพโรจน์  เกตุรัตน์ ( 10 พฤษภาคม 2004 -  2007 ) ย้ายมาช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารอัสสัมชัญ
  • คุณพ่อสรุนันท์ กรวยมงคล ( 2007 - 5 พฤษภาคม 2012 ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
  • คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร ( 5 พฤษภาคม 2012 - 30 เมษายน 2013 ) รับการอบรมจากบ้านผู้หว่าน  และย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วันที่ 1พฤษภาคม 2013 เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง ( On Going Formation )
  • คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ( 1 พฤษภาคม 2013 - ปัจจุบัน ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และ ผู้อำนวยการแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์สภาพระสังฆราช ฯ
หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม