ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร

วัน เดือน ปี เกิด

13 พฤศจิกายน 1954

วันเดือนปีบวช

1 พฤษภาคม 1982

ตำแหน่ง

รับการอบรมต่อเนื่อง (On Going Formation)

ที่อยู่

-

เบอร์โทรศัพท์

-

เบอร์โทรสาร

-

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด