วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง

14 ม. 4 ต.ต้นตาล
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
----------------------------------------------------------------------

 0-3554-2608

ตารางมิสซา

  0-3554-2609

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด 800x600   /   1024 x768

บาทหลวงคุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ


หมู่บ้านคริสตังสองพี่น้องเกิดจากครอบครัวญวณหลายครอบครัว  อพยพมาจากสามเสนมาทำมาหากินเป็นชาวประมงแ ละชาวนาตั้งแต่ปี 1850 คุณพ่อยิบาร์ตา เจ้าอาวาสวัดสามเสนเคยมาเยี่ยม สอนคำสอน ทำมิสซา และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นระยะๆไป จนถึงปี 1869 คุณพ่อดอนต์ เจ้าอาวาสวัดสามเสนได้ส่งพ่อปลัดมาช่วยดูแลนานๆครั้งจนถึงปี 1893

 ปี  1893  คุณพ่อกิยู เจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี  รับหน้าที่มาดูแลคริสตังที่สองพี่น้องด้วย นอกจากนี้ท่านยังได้ส่งพ่อปลัดของท่านคือ ค ุณพ่ออัมบรอซิโอ แก้ว มาเยี่ยมคริสตังที่สองพี่น้องบ่อยๆ จนถึงปี 1895 ท่านได้มอบคริสตังที่สองพี่น้องให้คุณพ่ออัมบรอซิโอปกครองดูแล และให้สร้างวัดขึ้นที่นี่ด้วย คุณพ่ออัมบรอซิโอได้สร้างวัดและบ้านพักพระสงฆ์เป็นไม้ ท่านต้องเดินทางไปมาระหว่างนครชัยศรี  สองพี่น้องและวัดดอน เป็นประจำ  คุณพ่อหลุยส์ เล็ตแชร์ ซึ่งเป็นปลัดของคุณพ่อกิยู ได้รับหน้าที่เป็นมิชชันนารีเคลื่อนที่ไปแพร่ธร รมตามแม่น้ำลำคลอง  ผ่านสองพี่น้องได้แวะเยี่ยมคุณพ่ออัมบรอซิโอที่ สองพี่น้องบ้าง  และแพร่ธรรมตั้งแต่สุพรรณบุรีถึงอู่ทอง

  สมัยคุณพ่อปิโอ เป็นเจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี (1896-1899) ท่านได้ส่งพ่อปลัดของท่านคือ คุณพ่ออัมบรอซิโอ แก้ว และคุณพ่อฟรังซัว ทอ ผลัดกันมาดูแลที่วัดสองพี่น้อง ในปี 1899 คุณพ่อฟรังซัวได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง  ในโอกาสวันฉลองแม่ พระแห่งภูเขาการ์แมล วันที่ 16 กรกฎาคม  1903      ท่านได้เชิญพระสังฆราชเวย์ มาเสกวัดซึ่งคุณพ่ออัมบรอซิโอได้สร้างไว้เมื่อประมาณปี 1895 และตั้งชื่อวัดว่า   วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล   คุณพ่อฟรังซัวปกครองดูแลวัดสองพี่น้องจนถึงปี 1906 เมื่อพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ยังคงพักประจำอยู่ที่วัดสองพี่น้องต่อไป

  • คุณพ่อตาปี (1906-1926) ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องจนถึงปี 1926 ท่านได้ซ่อมแซมวัดของคุณพ่ออัมบรอซิโอ และสร้างโรงสวด     ใหญ่ที่บ้านดอน       
  • คุณพ่อบริสซอง (1955-1965) ในระหว่างปี 1955-1965 มาเป็นเจ้าอาวาส ได้จัดสร้างวัดใหม่อย่างถาวรและหอระฆัง โดยม ีคุณพ่อเลออง (รักษาการณ์ แทนเวลาที่เจ้าอาวาสไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศส) ได้ช่วยดำเนินการและควบคุมการก่อสร้างด้วย
  • คุณพ่อสมสุข แดงเดช(1983) เจ้าอาวาสในปี 1983 คุณพ่อได้เดินสายไฟในวัดเสียใหม่แทนของเก่า  นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างแท็งค์น้ำสำหรับโรงเรียนเพื่อ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียพอ
  • คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ มารักษาการณ์แทนเจ้าอาวาสในระหว่างปี 1983-1984 คุณพ่อได้ปรับปรุงการบริหารงานด้านโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น       ซ่อมแซมบ้านพักพระสงฆ์ และหอพักสำหรับเด็กประจำ จัดตั้งกลุ่ม ฌาปณกิจของวัดสองพี่น้อง จัดตั้งกลุ่มพลมารี และติดต่อให้มีการขยายถนนเข้ามาทางฝั่งตรงข้ามของวัดเพื่อให้การเดินมาวัดสองพี่น้องสะดวกยิ่งขึ้น
  • คุณพ่อวิชัย บุญเผ่า (1984-1986) เมื่อคุณพ่อย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสก็ได้สานงานเรื่องการทำถนนต่อจากคุณพ่อชวลิต    ปรับปรุงงานของโรงเรียนในด้านวิชาการ ทำประตูวัดใหม่แทนของเก่าที่ชำรุด   ทางด้านงานอภิบาล คุณพ่อได้จัดตั้งกลุ่มเด็กช่วยมิสซาเอาใจใส่เด็กนักเรียนให้มาวัดและเรียนคำสอน