วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

3  ม.1 ต.ไม้ตรา  อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
---------------------------------------------------------------------------

 0-3574-1051 ถึง 2

ตารางมิสซา

0-3574-1051

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600  1024 x768

บาทหลวงคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย


คริสตังวัดเกาะใหญ่   คือคริสตังญวณที่อพยพมาจากสามเสน   เพื่อมาทำมาหากินจับปลาอยู่ตามริมคลองในจังหวัดอยุธยาเช่นเดียวกับคริสตังที่วัดเจ้าเจ็ด และบ้านปลายนา โดยมีคุณพ่อยิบาร์ตา เจ้าอาวาสวัดสามเสนมาโปรดศีล และทำมิสซาให้เป็นครั้งคราวตั้งแต่ปี 1850 จนถึงปี 1871 คุณพ่อด็อนต์เจ้าอาวาสวัดสามเสนองค์ต่อมาได้ส่งพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นปลัดของท่านมาเยี่ยมเยือนดูแล  และโ ปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นระยะๆ และบันทึกลงในบัญชีของวัดสามเสน โดยเขียนว่า "ในหมู่บ้านชาวประมง..." หรือ "ที่เกาะใหญ่..."

 ต่อมาพระสังฆราชเวย์เห็นว่าที่เกาะใหญ่ มีคริสตังจำนวนมากพอสมควรแล้ว และคุณพ่อด็อนต์ก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลได้บ่อยๆ จึงตัดสินใจเรียกคุณพ่อเกลแมนเต ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่อุบลฯกลับ แล้วในปี 1888 ก็ส่งท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่ "คล องเก่า" ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ราว45 กิโลเมตร ที่นี่มีโรงสวดซึ่งมุงด้วยใบจาก สัตบุรุษได้ช่วยกันสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่สวดภาวนาร่วมกัน  และใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์ที่มาเยี่ยม             โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ และถวายบูชามิสซาเป็นครั้งคราว เมื่อคุณพ่อเกลแมนเตมาถึงในปี 1888 ท่านได้เดินสำรวจที่ดินแถบนั้น และพาบรรดาผู้ใหญ่ไปดูทำเลที่ดีกว่า        และอุดมสมบูรณ์มากกว่า ซึ่งอย ู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือที่ตั้งของวัดเกาะใหญ่) เมื่อทุกคนเห็นดีเห็นชอบด้วย  ท่านจึงจัดการสร้างวัดใหม่ที่แข็งแรง ฝาผนังเป็นไม้ ปูพื้นด้วยไม้ โดยใช้บรรดาคริสตังเหล่านั้นเป็นช่างไม้และแรงงาน

 วัดหลังนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระยาสามองค์ ต่อมาท่านได้สร้างโรงเรียนของวัดขึ้น 2 หลัง สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง    โดยใช้เป็นที่สอนคำสอนและสอนวิชาการต่างๆ  ท่านปกครองดูแลวัดเกาะใหญ่จนถึงปี  1900 จึงย้ายไป  คุณพ่อดาวิดปลัดของคุณพ่อด็อนต์ที่สามเสนได้มาดูแล โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์    และถวายบูชามิสซาให้กับคริสตังวัดเกาะใหญ่จนถึงปี 1903 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่จนถึงปี 1914 ในปี 1911 คุณพ่อด็อนต์ได้ส่งซิสเตอร์ 2   รูป จากอารามสามเสนมาอยู่ที่เกาะใหญ่เพื่อช่วยเหลืองานของวัดและโรงเรียน

 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 บรรดามิชชันนารีต้องเดินทางกลับประเทศของตน เพื่อรับราชการ ทหาร ดังนั้นในปี 1914 คุณพ่ออันตน โ ตอัน พระสงฆ์ไทย ซึ่งเป็นปลัดวัดบ้านปลายนา ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ด้วย

 

 • ปี 1917 คุณพ่อบรัวซาต์ กลับจากสงครามแล้ว  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสามเสนและวัดเกาะใหญ่            ท่านได้ร่วมมือกับคุณพ่ออันตนช่วยกันบูรณะวัดเกาะใหญ่โดยขยายให้กว้าง   และยาวกว่าเดิมเพื่อให้เหมาะกับจำนวนสัตบุรุษที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสี  นอกจากนี้ยังได้บูรณะบ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์ สร้างหอระฆังและสั่งซื้อระฆัง 3 ใบ ส ำหรับวัดเกาะใหญ่ ในปี 1920     คุณพ่อบรัวซาต์ได้ให้คุณพ่ออันตนสร้างโรงเรียนใหม่ให้ถูกต้องตาม              พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์  และได้ขออนุญาตเปิดเป็นทางการโดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์พระยาสามองค์ เปิดสอน ป.1-ป.4
 • ปี 1953 คุณพ่ออัมบรอซิโอ (พ่อเตี้ย) ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาส ท่านเห็นว่าวัดไม้หลังเก่าทรุดโทรมลงมากแล้ว ท่านจึงขออ นุมัติจากพระสังฆราชเพื่อสร้างวัด   ใหม่ ซึ่งก็คือหลังปัจจุบันนั่นเอง ได้ลงมือก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 1956 ท่านเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเอง โดยอาศัยแรงงานจากสัตบุรุษวัดเกาะใหญ่    ในวันที่ 6 พฤษภาคม 1957   ท่านได้เชิญพระสังฆราชโชแรง มาทำพิธีเสก เชิญภรรยาของอัครราชทูตเวียดนามมาเป็นผู้เปิดป้าย "วัดพระคริสตประจักษ์"      มีพระสงฆ์และสัตบุรุษจากที่ต่างๆมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
 • คุณพ่อลาบอรี (1961-1967) ท่านได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์หลังปัจจุบัน และบ้านพักซิสเตอร์ใหม่
 • สมัยคุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ (1967-1973)ได้ทาสีบริเวณหน้าวัดเสียใหม่ขยายห้องเรียน โดยดัดแปลงบ้านพักพระสงฆ์เป็นห้องเรียนเพิ่มอีก 4 ห้อง
 • สมัยคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ (1973-1979) ได้สร้าง บ้านพักซิสเตอร์หลังปัจจุบัน
 • และในปี 1975 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังปัจจุบันเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เปิดใช้เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1976
 • คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช (1976-1979) ซึ่งเป็นปลัดอยู่วัดบ้านแพน มาประจำอยู่ที่วัดเกาะใหญ่นี้ ได้จัดทำถนนรอบๆหมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟ้า และวาดภาพฝาผนังภายในวัด ตกแต่งภายในวัดเสียใหม่ ทำสนามใต้ถุนวัด พร้อมทั้งทำเขื่อนหน้าวัดด้ว ย 
 • คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงศ์ (1979-1981) คุณพ่อได้ถมเขื่อนหิน ถมดิน ทำใต้ถุนวัดให้เรียบร้อยจัดทำรั้วรอบโรงเรียน ปรับปรุงการบริหารงานด้านโรงเรียน จนโรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ (1981-1984) จำนวนนักเรียนของโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 600 กว่าคน คุณพ่อได้เป็นผู้บ ริหารโรงเรียนที่ทำหน้าที่เต็ม
 • คุณพ่อเอกพงษ๎ พงษ์สูงเนิน (1984-1989) ได้เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน
 • คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน(1989-1994) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี 1989 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและหอระฆังใหม่ในปี 1990 คุณพ่อได้จัดทำถนนรอบวัด  รวมทั้งได้จัดการเรื่องที่ดินของวัดให้เรียบร้อย
 •   คุณพ่อธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ(1994-1998) เป็นเจ้าอาวาส
 • วัดพระคริสตประจักษ์ และโรงเรียนไตรราชวิทยา ร่วมฉลองปีพระบิดาสู่ปี 2000 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ปฎิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีความสามารถในการประกอบอาชีพได้ ดำรงชีวิตอย่างมีคว ามสุข บุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ           มีสภาพแวดล้อม  ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 • คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ(1999-2004 ) เป็นเจ้าอาวาส
 • คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร ( 10 พฤษภาคม 2004 - 12 พฤษภาคม 2009  ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี 2009 ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
 • คุณพ่อสุรพงษ์ ไม้มงคล ( 13 พฤษภาคม 2009 - 4 พฤษภาคม 2012 ) คุณพ่อได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์ ปี 2009 ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คุณพ่อเจ้าอาวาส 5 พฤษภาคม 2012 ไปรับการอบรมต่างประเทศ
 • คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ( 5 พฤษภาคม 2012 - ปัจจุบัน ) ย้ายาจากเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม