5 ม.6 ต.บ้านแถว
อ. เสนา  จ. พระนครศรีอยุธยา  13110
------------------------------------------------------------------------------

 0-3520-1175}0-3520-1971

ตารางมิสซา

  0-3520-1971

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600   /   1024 x768

บาทหลวงคุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล


คริสตังวัดเจ้าเจ็ดและวัดบ้านปลายนา   คือชาวญวณที่อพยพมาจากสามเสน มาเป็นชาวประมงอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดอยุธยา ปี 1853 คุณพ่อยิบาร์ตา เจ้าอาวาสวัดสามเสนได้มาเยี่ยมครอบครัวคริสตังเหล่านี้     ท่านได้เทศน์เตือนใจและสั่งสอนพวกเขาให้มีความเชื่ออยู่ เสมอ ทำมิสซา       และโปรดศีลศักดิ์สิทธ์ให้  โดยบันทึกไว้ในบัญชีของวัดสามเสน ในวันฉลองใหญ่มีคริสตังบางคนไ ปร่วมศาสนพิธีที่วัดสามเสนบ้าง ที่วัดอยุธยาบ้าง จนถึงปี 1871 คุณพ่อยิบาร์ตารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมาก ต้องกลับไปพักรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศส ไม่สามารถมาดูแลคริสตังกลุ่มนี้ได้ ดังนั้นคุณพ่อแปร์โร  เจ้าอาวาสวัดอยุธยาจึงรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลคริสตังเหล่านี้แทน  ท่านได้มาเยี่ยมพวกเขาด้วยตนเองบ้าง ส่งพ่อปลัดมาบ้าง ท่านสังเกตว่าคริสตังที่เจ้าเจ็ดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สะดวกแ ก่การสร้างวัดและดูแล จึงสร้างวัดหลังแรกขึ้นที่เจ้าเจ็ด     สร้างเสร็จในปี 1874 และตั้งชื่อวัดว่า วัดนักบุญยวงบัปติสตา ส่วนบัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จดไว้ในบัญชีของวัดอยุธยาจนถึงปี 1893

 ปี  1893 คุณพ่อแปร์โรย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดซางตาครู้ส คุณพ่อมิแชล โทว ได้รับแต่งตั้งมาเป็นเจ้าอาวาสแทน และได้เปิดบ ัญชีของวัดเจ้าเจ็ดขึ้นตั้งแต่ปี 1893 เป็นต้นมา ท่านได้ไปเยี่ยมคริสตังที่บ้านปลายนา และในปี 1906 ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บ้านปลายนา   โดยตั้งใจที่จะสร้างวัดและบ้านพักพระสงฆ์ขึ้นเพื่อสะดวกในการอภิบาลคริสตังที่นี่  แต่คุณพ่ออาวุโสผู้นี้ได้หมดกำลังลงเสียก่อนจนต้องไปพักรักษาตัวที่กรุงเทพฯ  เนื่องจากพระสงฆ์พื้นเมืองและมิชชันนารีในเวลานั้นมีน้อย พระสังฆราชจึงแต่งตั้งให้คุณพ่อดาวิด เจ้าอาาสวัดนักบุญยอแซฟและวัดเกาะใหญ่   ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจ้าเจ็ด กับดูแลคริสตังที่บ้า นขนมจีน    และบ้านปลายนาด้วย คุณพ่อดาวิดได้สร้างวัดบ้านปลายนาในปี 1909 ในเวลานั้นวัดบ้านปลายนาเป็นสาขาของวัดเจ้าเจ็ด และบัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ก็จดรวมในบัญชีของ     วัดเจ้าเจ็ด 

  • ปี 1910 พระสังฆราชแปร์รอสได้แต่งตั้งให้คุณพ่อบรัวซาต์ ปลัดวัดอยุธยามาเป็นเจ้าอาวาสวัด บ้านปลายนา   ให้วัดบ้านปล ายนาเป็นศูนย์กลาง          ส่วนวัดเจ้าเจ็ดซึ่งมีคริสตังจำนวนน้อยกว่าให้เป็นสาขาของวัดบ้านปลายนา และบัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้จดรวมในบัญชีของวัดบ้านปลายนาจนถึงปี 1930         คุณพ่อบรัวซาต์มาดูแลคริสตังที่วัดเจ้าเจ็ดทุกๆอาทิตย์ ทำมิสซา แปลคำสอนให้เด็กและผู้ใหญ่ เตรียมเด็กรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง และได้เชิญพระสังฆราชแปร์รอสมาโปรดศีลกำลังเมื่อปี 1911 เป็นครั้งแรกท่านดูแลวัดเจ้าเจ็ดจนถึงปี 1914 และในปี 1926-1940  ท่านก็ได้กลับมาเป็นเจ้าวัดใ หม่เป็นครั้งที่สอง ปี 1930 ท่านได้รื้อวัดเก่าที่   คุณพ่อแปร์โรสร้างไว้  ซึ่งเก่าแก่และชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว  และสร้างวัดใหม่โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายแกระ ธาราศิลป์ สัตุบุรุษที่นั่น       วัดใหม่นี้ได้ทำพิธี เสกในวันที่ 24 มิถุนายน 1931 อันเป็นวันฉลองนักบุญยวงบัปติสตา ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด โดยมีพระสังฆราชแปร์รอสเป็นผู้ทำพิธี
  • ในสมัยที่คุณพ่อมิแชล ส้มจีน เป็นเจ้าอาวาส (1954-1963) วันที่ 24 มิถุนายน 1956   ได้จัดให้มีการฉลอง 25 ปีของวัดห ลังที่คุณพ่อบรัวซาต์ได้สร้าง     โดยเชิญพระสังฆราชโชแรงมาเป็นประธาน  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 1965 เป็นต้นมาพระสังฆราชโชแรงได้ประกาศให้วัดเจ้าเจ็ดไม่ต้องเป็นสาขาของวัดใดอีกต่อ ไป  และแต่งตั้งให้คุณพ่อปอล ยือแบง มาเป็นเจ้าอาวาส เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งคุณพ่อบรัวซาต์ได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี 1926 นั้นเก่าและทรุดโทรมมาก ท่านจึงได้สร้างโรงเรียนใหม่ เป็นตึกสองชั้น แล้วเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนนักบุญยวงบัปติสตา  มาเป็นโรงเรียนประสาทศิลป์ ทำพิธีเส กในโอกาสฉลองวัดวันที่ 24 มิถุนายน 1970 นอกจากนี้ยังได้จัดการขอไฟฟ้าเข้ามาถึงเขตวัดเจ้าเจ็ด และจัดการถมดินสนามหน้าโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ำท่วม คุณพ่อยือแบงปกครองดูแลวัดเจ้าเจ็ดจนถึงปี 1976 จึงย้ายไปวัดหน้าโคก
  • ในสมัยคุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นเจ้าอาวาส (1983-1989) ไ ด้รื้อวัดหลังที่คุณพ่อบรัวซาต์สร้างเพื่อเตรี ยมพื้นที่สำหรับการสร้างวัดใหม่         คุณพ่อได้เริ่มต้นการก่อสร้างด้วยการสร้างโรง เรียนเป็นตึก 2 ชั้นขึ้นก่อน ในเวลาเดียวกันได้ใช้หอประชุมเป็นทั้งวัดและบ้านพักพระสงฆ์ชั่วคราว
  • คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ (1989-1991) ได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำเป็นสนามเด็กเล่นและจัดแนวเขตป่าช้าให้สวยงาม
  • คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (1991-1996) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี โครงการก่อสร้างวัดใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น คุณพ่อได้พยายามปรับปรุงการบริหารงาน โรงเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเอาใจใส่งานอภิบาลโดยเฉพาะงานด้านเยาวชน
  • คุณพ่อปรีชา รุจิพงษ์ (1998-2002) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปัจจุบันย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
  • คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร (2002-  2007 ) ย้ายไปเป็นผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนสัมพันธ์ , ช่วยงานอภิบาลและพักประจำที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ
  • คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ( 2007 -2012) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 5 พฤษภาคม 2012 ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล  สองพี่น้อง
  • คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล ( 5 พฤษภาคม 2012 - ปัจจุบัน ) ย้ายจากวัดนักบุญลูกา อู่ทอง มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม