วัดฟาติมา บางวัว

45   ม.12    ซ.สมัครนรการ
ต.บางวัว   อ.บางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
-------------------------------------------------------------

 0-3883-0109

ตารางมิสซา

 0-3883-0109

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600   /   1024 x768

บาทหลวงเปาโล มาโนช สมสุข


ในปี 1951  คุณพ่อการิเอซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนีอยู่  ได้พบว่าที่บางวัวมีคริสตังอาศัยอยู่บ้าง    คริสตังเหล่านี้ทำอาชี พค้าขาย  จึงคิดที่จะตั้งกลุ่มคริสตชนใหม่ขึ้นที่นี่ ท่านได้ขอให้คุณถนอม   จิตรานนท ์ มาติดต่อซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งริมคลอง  ที่ตำบลบางวัว ใกล้อำเภอบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา         อาศัยความพยายามของคุณถนอมจึงสามารถซื้อที่ดินแปลงแรกได้  และซื้อได้อีกสองแปลง ในเวลาต่อมา

  ปี       1952   ท่านได้ลงมือสร้างบ้านหลังหนึ่งก่อน  มีโครงการสร้างกลุ่มคริสตชน   โดยมีโรงเรียนซึ่งท่านจะมอบให้ซิสเตอร์ คณ ะเซนต์ปอลฯ เป็นผู้บริหาร ท่านได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 30กว่าไร่ และสร้างโรงเรียน ใช้ห้องหนึ่งของอาคารเรียนเป็นวัดนอกจากนี้ยังได้สร้างบ้านพักซิสเตอร์, บ้านพักพระสงฆ์ และอาคารเบ็ดเตล็ดอื่นๆที่จำเป็น โรงเรียนสามารถเปิดทำการสอนได้ในเดือนพฤษภาคม 1955

ที่บางวัวในเวลานั้นมีคริสตังอยู่หลายครอบครัวแต่ไม่มากนัก คุณพ่อการิเอได้ให้วัดนี้ขึ้นกับวัดเซนต์แอนโทนี ดังนั้นเจ้าอาวาสของว ัดเซนต์แอนโทนี   จึงเป็น เจ้าอาวาสของวัดบางวัวด้วย ปี 1955 พระสังฆราชโชแรงได้ส่งคุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง  มาพักผ่อนอยู่บางวัวพร้อมกับรับหน้าที่ปลัดของคุณพ่อการิเอดูแลวัดบางวัวด้วย และรับหน้าที่เป็นจิตตาธิการของภคินี เนื่องจากคุณพ่อเลาแรนเตสุขภาพไม่สู้แข็งแรงอยู่แล้ว เดือนพฤศจิกายน 1956 ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายมากจึงขอไปพักผ่อน อยู่ที่วัดนครปฐม คุณพ่อมัวซอง (พระสงฆ์มิสซังอุบลฯ)  ซึ่งกำลังเรียนภาษาไทยอยู่ ได้มาอยู่ที่บางวัวระยะเวลาหนึ่งต่อจากคุณพ่อเลาแรนเต แต่เนื่องจากท่านอยู่ที่ว ัดนี้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีผู้สอนภาษาไทย หรือให้คำแนะนำใดๆเกี่ยวกับภาษาไทยแก่ท่าน ท่านจึงขอย้ายไปอยู่วัดอื่นเพื่อฝึกหัดใช้ภาษาไทยต่อไป เมื่อไม่มีพระสงฆ์มาอยู่ ประจำที่บางวัว  คุณพ่อการิเอจึงส่งพ่อปลัดของท่านที่วัดเซนต์แอนโทนีมาดูแลทำมิสซา โปรดศีล และเยี่ยมสัตบุรุษทุกวันอาทิตย์    

ในปี 1973   คุณพ่อเฟลอรี  มาเรียนฝึกภาษาที่บางวัว    และต่อมาได้ย้ายไปมิสซังนครสวรรค์    คุณพ่อยอลีจึงเป็นผู้ดูแลวัดบางวั วแต่ผู้เดียว   ท่านมาดูแล, ทำมิสซาและเยี่ยมเยือนสัตบุรุษที่วัดบางวัวทุกๆอาทิตย์ ในเวลานั้นการเดินทางไปวัดหรือโรงเรียนที่บางวัว มีอยู่ทางเดียวคือต้องลงเรือไปตามคลองจากถนนใกล้อำเภอบางปะกง   ดังนั้นคุณพ่อยอลี กับท่านอธิการิณี มาร์เกอริตมารี และซิสเตอร์ เรอเนมารี แห่งคณะเซนต์ปอลฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนมารดานฤมล บางวัว ได้จัดสร้างถนนยาว 700 เมตร ตั้งแต่ทางหลวงสายบางนา-ตราด ถึงบางวัว ต่อจากนั้นคุณพ่อก็เริ่มสร้างกำแพงล้อมรอบ, ถมดินและสร้างสนามฟุตบอล

 คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ (1985-1990)ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี   และบางวัว ท่านได้เริ่มการก่อสร้างวัดกลางน้ำ    และบ้านพักพระสงฆ์ การก่อสร้างนี้แล้วเสร็จในปลายเดือนเมษายน 1986 ในวันที่ 8  พฤศจิกายน   1986  ได้ทำพิธีเสกวัดดังกล่าวโดยพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู      และในเวลาต่อมา ได้สร้างบ้านพักซิสเตอร์หลังใหม่  หลังจากสร้างวัดเสร็จแล้ว พระคุ ณเจ้า  มีชัย กิจบุญชู ได้เริ่มต้นก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 2 หลัง โดยหลังหนึ่งเป็นโรงเรียน ระดับประถมและมัธยม อีกหลังหนึ่งเป็นอาคารเรียนอนุบาล เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนได้เริ่มใช้อาคารเรียนทั้งสองในปีการศึกษา 1991

คุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ (1990-1994)เป็นเจ้าอาวาสในปี 1990

คุณพ่อศิริพจน์ สกุลทอง(1994-1996) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์(1996-1997) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ(1997-1998) เป็นเจ้าอาวาส

สัตบุรุษที่นี่อยู่บริเวณวัดบ้าง  อยู่ที่อำเภอบางปะกงบ้าง ประกอบอาชีพทำ ฟาร์มเลี้ยงเป็ด, ประมงน้ำเค็ม หรือรับจ้าง   คุณพ่อได้ดูแลการก่อสร้างที่ยังค้างอยู่จนแล้วเสร็จ  และร่วมมือกับการทำงานของซิสเตอร์คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตรเป็นอย่างดี

คุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ (1999-9 พฤษภาคม 2004) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่ออนุรักษ์ ณ สงขลา ( 10 พฤษภาคม  2004  - 12 พฤษภาคม 2009 ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

คุณพ่อมาโนช สมสุข ( 13 พฤษภาคม  2009- ปัจจุบัน ) คุณพ่อเคยทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี ปี 2009 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบัน

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม