ตั้งอยู่เลขที่ 18/95   หมู่ 1  ถนนสรงประภา 
แขวงทุ่งสีกัน  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10210
------------------------------------------------------------------------

566-1448, 566-1606, 566-1453

ตารางมิสซา

566-1453

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600   /   1024 x768

บาทหลวงธนากร เลาหบุตร


เดิมได้มีคริสตังผู้หนึ่งเปิดโรงเรียนอยู่ที่ตลาดดอนเมือง แต่เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เขาจึงบอกขายกิจการโรงเรียนพร้อมที่ดินพระอ ัครสังฆราช มีชัย  กิจบุญชู ได้แนะนำให้ภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯรับซื้อโรงเรียนดังกล่าว  และให้ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มอีกสัก 3 ไร่ เพื่อจะได้สร้างวัดในอนาคตด้วย ดังนั้นในปี ค.ศ. 1981 เมื่อภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ ได้เข้าดำเนินกิจการโรงเรียนต่อจากเจ้าของเดิมโดยตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนมารีสวรรค์ จึงได้ขออนุญาตจากพระอัครสังฆราชจัดตั้งวัดน้อยภายในโรงเรียน พ ร้อมทั้งขอพระสงฆ์มาเป็นผู้ดูแลโดยใช้ห้องเรียนเป็นวัดชั่วคราว ให้บรรดาคริสตังมาร่วมมิสซาและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ส่วนบัญชีวัดก็ให้เริ่มเปิดในปี ค.ศ. 1982 นี้เอง        จำนวนคริสตังในขณะนั้นมีราว 100 คน คุณพ่อลออ   สังขรัตน์ เป็นผู้ดูแลวัดชั่วคราวนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982-1983 ต่อมาได้มีสัตบุรุษที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ได้มาร่วมพิธีมิสซามากขึ้น จึงทำใ ห้สถานที่เดิมคับแคบเกินไป  ในขณะเดียวกันทางคณะฯ ได้ก่อสร้างตึกพระหฤทัยอุปถัมภ์ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ยากจน รวมทั้งบรรดาเด็กที่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกของคณะในอนาคต ซึ่งตึกดังกล่าวมีทั้งสิ้น 4 ชั้น  ทางคณะจึงใช้บริเวณชั้นล่างของตึกดังกล่าวเป็นสถานที่ถวายบูชามิสซาทุกวันและทุกวันอาทิตย์

คุณพ่อลออ      สังขรัตน์  เป็นผู้ดูแลในปี ค.ศ. 1982-1983
คุณพ่อบัณฑิต   ปรีชาวุฒิ เป็นผู้ดูแลในปี ค.ศ. 1983-1984
คุณพ่อบัญชา    ศรีประมงค์     เป็นผู้ดูแลในปีค.ศ. 1984-1986
คุณพ่อบัณฑิต   ปรีชาวุฒิ  (สมัยที่สอง)   เป็นผู้ดูแลในปีค.ศ. 1986-1991
คุณพ่อเสวียง   ศุระศรางค์ เป็นผู้ดูแลในปี  ค.ศ. 1991
คุณพ่อสุรพันธ์   ดาวพิเศษ       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999 – 2004
คุณพ่อวิจิตร     ลิขิตธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2004 -2006
คุณพ่อพงศ์เทพ  ประมวลพร้อม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2006 วันที่ 5 พฤษภาคม 2012 ย้ายไปเป็นผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนกรุงเทพฯ ผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ  จิตตาธิการวัดประจำโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น
คุณพ่อธนากร เลาหบุตร ( 5 พฤษภาคม 2012 - 30 เมษายน 2013 )เจ้าอาวาสวัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง และ ช่วยงานฝ่ายการศึ กษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และย้ายไปเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปาโล บ้านนา

คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม ( 1 พฤษภาคม 2013  - ปัจจุบัน ) ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

กิจกรรมของวัด :  กิจกรรมปี 47 -48

updateข้อมูลล่าสุด วันที่  23 เมษายน 2012

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม