ตั้งอยู่เลขที่ 18/95   หมู่ 1  ถนนสรงประภา 
แขวงทุ่งสีกัน  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10210
------------------------------------------------------------------------