แหล่งที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่  นิตยสารราย 2 เดือน ฉบับที่ 180 ปีที่ 31 พฤศจิกายน -  ธันวาคม 2011/2554

Share |

1. จงมองคนอื่นในแง่ดี

“การให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว” รม. 12:10

2. จงฟังด้วยความเห็นใจ

“จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้”  รม. 12:15

3. จงพูดถึงผู้อื่นในแง่บวก

“อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดี และเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง”  อฟ. 4:29

4. จงให้กำลังใจ

“พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง” 1 ธส. 5:14

5. จงมีใจกตัญญู

“จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพื่อท่านทั้งหลาย”  1 ธส. 5:18

6. จงขอคำแนะนำ

“ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่ให้คำแนะนำ ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำ” สภษ. 13:10

7. จงยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง

“ข้าพเจ้าเป็นคนหลุ่พระเกียรติ ข่มเหง และทำการหมิ่นประมาทพระองค์” 1 ทธ. 1:13

8. จงอุทิศตน (ด้วยความบริสุทธิ์ใจ)

“เมื่อท่านจะกระทำสิ่งใด ด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้น” คส. 3:17

9. จงอดทน

“ความรักนั้นอดทนนาน” 1 คร. 13:4

10. จงมีอารมณ์ขัน

“พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ ทรงพระสรวล”  สดด. 2:4