จัดทำโดย : “พระวาจาทรงชีวิต”  จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร
คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมิถุนายน 2000
กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina  (ซิชิลี - อิตาลี)

ปี 2011 | ปี 2012 | ปี 2013

วันที่

กิจกรรม / รายการ

PPt

เดือนเมษายน

“เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน
เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด”(ยอห์น 13,34)

เดือนมีนาคม

"ถ้าท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระบิดาของเรา และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์“ (ยอห์น 15,10)

เดือนกุมภาพันธ์

"ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า”   (มัทธิว 5,8)

เดือนมกราคม

-

-