วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต น.กาสิมีร์

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2013ระลึกถึง ย.แปร์เปตูอา และเฟลีชีตัส มรณสักขี

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2013 น.ยอห์นแห่งพระเจ้า นักบวช

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2013น.ฟรังซิสกา ชาวกรุงโรม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2013น.ซีริล แห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์  

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2013น.ตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช  

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013วันอาทิตย์ใบลาน

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันพุธที่27 มีนาคม 2013สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013สมโภชปัสกาิ์