วันที่

กิจกรรม / รายการ
 

VDO Streamming

PDF

Word

56 k

dsl

เดือนเมษายน

ชีวิตใหม่เกิดจากความตาย

 

 

เดือนมีนาคม

โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ

 

 

เดือนกุมภาพันธ์

พระเจ้าทรงตรัส

 

 

เดือนมกราคม

พระเยซูเจ้าทรงยอมสละพระชนมชีพเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

 

[ปี2014] [ปี2013] [ปี2012] [ปี2011] [ปี2010] [ปี2009] [ปี2008] [ปี2007] [ปี2006] [ปี2005]