สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าสู่คริสตศาสนา คาทอลิก

โดย คพ.ไพบูลย์ อุดมเดช, C.Ss.R.
เผยแพร่โดยคณะพระมหาไถ่
www.cssr.or.th
 

คำสอนคาทอลิก: สู่ชีวิตคริสตชน (บทนำ)
คำสอนก่อนล้างบาป

พิธีสมรส ในศาสนาคาทอลิก

พิธีสารภาพบาป

ภาคที่ 4 : หลักธรรมคาทอลิก

พิธีล้างบาป สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าสู่คริสตศาสนา คาทอลิก

พิธีรับพรจิตเจ้า

ภาคที่ 2 : ความเชื่อและค่านิยมคาทอลิก

ภาคที่ 5 : หลักธรรมของพระคริสต์
พระศาสนจักรคาทอลิก

ความหมายของพิธีบวช ในศาสนาคาทอลิก

พิธีเจิมคนไข้

ภาคที่ 3 :  พิธีกรรมคาทอลิก
พิธีกรรมมศักดิ์สิทธิ์

ภาคที่ 6 : ความศรัทธาต่อแม่พระ

ภาค 7  : พระศาสนจักรคาทอลิก
โครงสร้างพระศาสนจักรคาทอลิก