สารวัดอาสนวิหารอัสสัมชัญ
โดย บาทหลวงสานิจ สถะวีระวงส์
..................................................
                                     อ่านทั้งหมด

สารวัดพระกุมารเยซู กม.8
โดย บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม
..................................................
                                     อ่านทั้งหมด

สารวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
โดย บาทหลวงไพฑูรย์ หอมจินดา
..................................................
                                     อ่านทั้งหมด

สารวัดแม่พระชนนีพระเป็นเจ้า
โดยบาทหลวงสมชาย อัญชลีพรสันต์
 ..................................................
                                     อ่านทั้งหมด

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย
โดย บาทหลวงชัยยะ กิจสวัสดิ์
 ..................................................
                                     อ่านทั้งหมด

สารวัดแม่พระมหาการุณย
โดยบาทหลวง ราฟาแอล มาแนนติ
 ..................................................
                                     อ่านทั้งหมด

สารวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด
โดย บาทหลวงสุรนันท์ กรวยมงคล
..................................................
                                     อ่านทั้งหมด

สารวัดอัครเทวดาราฟาแอล
โดย บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์
..................................................
                                     อ่านทั้งหมด

สารวัดเซนต์หลุยส์
โดย บาทหลวงสุพจน์ ฤกษ์สุจริต
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด

สารวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
โดย บาทหลวงสุเทพ พงษ์วิรัชไชย
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล
โดย บาทหลวง โดเมนิโก โรดีกิเอโร O.M.I
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด

สารวัดเซนต์จอห์น
โดย บาทหลวงธีระ กิจบำรุง
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด


122/10 อาคารเซนต์โธมัส ซอยนาคสุวรรณ 
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สารวัดพระมหาำไถ่ กรุงเทพฯ
โดย บาทหลวง ไพบูลย์ อุดมดช C.Ss.R.,Ph.D.
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด

สารวัดนักบุญโธมัส อัครสาวก
โดย บาทหลวงยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด

สารวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
โดย บาทหลวงเอกพร นิตโย
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด

สารวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
โดย บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด

 

สารวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
โดย บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์
 ..................................................
                                   อ่านทั้งหมด

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ สารวัดของท่านลงในเว็บไซต์ ได้ที่นี่ครับ
หรือ แผนกเทคโนลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 0-2237-5277 ครับ