นักบุญ มารีอา มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี
 
จากครอบครัว “เด ปัสซี” ที่สูงศักดิ์ของเมืองฟลอเรนซ์ กาเธรีนา ได้เข้าบวชในอารามคาร์แมล “พระนางมารีอาแห่งนิกรเทวดา” ที่เมืองฟลอเรนซ์ และได้ใช้ชื่อว่า มารีย์ มักดาลา ชีวิตของเธอเป็นการเอาตัวอย่างหญิงคนบาปในพระวรสารที่พระเยซูเจ้าได้ช่วยให้กลับใจ แม้ว่าเธอจะมีชีวิตภายในที่เข้มข้นมาก แต่เธอก็ไม่ได้ลืมสภาพทางสังคมในสมัยของเธอเลย

เธอได้เขียนจดหมายถึงพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัลและพระสังฆราช แต่ไม่มีใครยอมส่งจดหมายให้เธอ อย่างไรก็ตามเธอได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากในการปฏิรูปพระศาสนจักร โดยได้อุทิศตนเองให้กับการสวดภาวนาและการบำเพ็ญตบะที่ไม่มีใครทราบ เธอจึงได้กลายเป็น “แบบอย่างที่มีชีวิต” ของพระทรมานของพระเยซูเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับนักบวชทุกๆ คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

นักบุญ เกรกอรี่ ที่ 7


ฮิลเดอบรันด์เกิดที่โซอานา ในแคว้นทอสกานา และได้เข้าบวชเป็น ฤาษีในคณะเบเนดิกติน พระองค์ได้ทรงอุทิศชีวิตเพื่อการปฏิรูปของพระศาสนจักร ได้เป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ต่อมาในปี 1073 พระองคืได้ทรงรับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา และได้ใช้พระนามว่า เกรกรี่ที่ 7

นักบุญ เกรกอรี่ที่ 7 ได้ทรงเตรียมพระศาสนจักรไว้สำหรับยุคใหม่ โดยช่วยให้ออกจากความวุ่นวายยุ่งเหยิง ของสมัยกลางระหว่างเรื่องของศาสนจักร และของอาณาจักรที่เข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องกันมา กเกินไปนี้ พระองค์ได้ช่วยให้พระศาสนจักรออกจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง และการขู่กรรโชกของฝ่ายอาณาจักร ที่สุดพระองค์ต้องถูกเนรเทศเป็นค่าของอุดมการณ์ที่จะทำการชำระล้างพระศานจักรให้สะอาดบริสุทธิ์ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ที่ชาแลร์โน ในวันที่25 พฤษภาคม 1085


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
 
1. เช่นเดียวกับนักบุญ เกรกอรี่ที่ 7 ให้เรารักความยุติธรรม และเกลียดความอยุติธรรม
2. ให้เราได้ช่วยกันออกแรงทำงานเพื่อช่วยให้พระศาสนจักรได้อิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองในทุกรูปแบบ
3. ขอให้พระศาสนจักรจงเป็นผู้บริสุทธิ์ ยากจน เปิดเผย และมีความจริงใจ
4. ขอให้พระศาสนจักร โดยการติดตามแต่พระคริสตเจ้า ได้ทำงานเพื่อความรอดของโลก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นักบุญ เบดา ผู้น่าเคารพ พระสงฆ์และนักปราชญ์

นักบุญ เบดา เป็นชาวเมืองแวร์เมาธ์ ได้รับการศึกษาอบรมจากนักบุญ เบเนิดิกต์ บิสคอพ ท่านได้เข้าเป็นฤาษีคณะเบเนดิกตินที่เมืองแจร์โรว์ ในประเทศอังกฤษ และได้เจริญชีวิตอยู่ในอารามแห่งนี้จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน ดังที่ท่านได้เขียนถึงตัวท่านเองว่า “เพื่อขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า” เพื่อศึกษาเล่าเรียน เพื่อสอนเรียนและเพื่อเขียนหนังสือ”

ท่านเป็นนักธรรมชาตินิยาม นักประวัิติศาสตร์ นักประพันธ์ แต่ท่านเป็นนักเทววิทยามากกว่าอย่างอื่น ๆ ท่านได้รู้จักวิธีทำให้พระคัม ภีร์เป็นที่เข้าใจได้สำหรับทุก ๆ คนโดยอาศัยการเทศน์สอนง่าย ๆ ซื่อ ๆ ของท่าน ทั้งนี้โดยอาศัยงานเขียนของบรรดาปิตาจารย์เป็นแม่แบบด้วย และจากปลายปากกาของท่านเราได้มีบทร้อยกรองบางบทที่ไพเราะห์ เพราะพริ้งที่สุดที่แต่งขึ้นถวายเป็นเกียรติแด่พระนางพรหมจารีย์มารีย์

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
 
1. ขอให้พระคัมภีร์ที่เราอ่านด้วยความเอาใจใส่และสม่ำเสมอจงช่วยนำชีวิตของเรา
2. ขอให้บรรดาพระสงฆ์็ได้ใช้พระคัมภีร์และบทเขียนของบรรดาปิตาจารย์็มาเป็นแบบอย่างในการเทศน์สอน
3. ขอให้วิทยาการและศิลปะต่าง ๆ ได้ช่วยเบิกทางให้มนุษย์ได้เข้ามา พระเยซูคริสตเจ้าง่ายยิ่งขึ้น
4. ขอให้บรรดาคริสตชนได้เป็นผู้ที่นบนอบ อ่อนน้อมต่อคำดลใจของพระจิตเจ้าด้วยเถิด เพื่อว่าพวกเขาจะได้มีจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า

ระลึกถึงนักบุญ มารีอา เด ปัสซี
....................................................................
พรหมจารี
25 พฤษภาคม

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
 
1. ขอให้ความรักที่แท้จริงต่อพระคริสตเจ้าจงเป็นพละกำลังของวีรกรรมทุกรูปแบบ
2. ขอให้หญิงสาวทั้งหลายที่ได้ถวายตัวแด่พระเจ้าจงเป็นพยานยืนยัน
     ถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงชีวิตในวันนี้ด้วยเถิด
3. ขอให้ชีวิตและกิจการต่างๆ ของบรรดานักบวชสตรีทำไปเพื่อคุณงามความดีของพระศาสนจักร
4. ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานกระแสเรียกของนักบวชสตรีให้กับพระศาสนจักรของพระองค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเถิด

หน้ารวม