1. รักกันและกัน

พระเยซูทรงสอนถึงความรักที่เราพึงมีต่อกันและกัน ว่าจะเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ทุกคนรู้ว่าท่านเป็นสาวกของพระองค์ (ยน 13:31-35) พระเยซูเจ้ายังสอนอีกว่า พวกเราจะต้องรักผู้อื่น เหมือนที่เรารักตัวของเราเอง และเราต้องจดจำไว้เสมอๆ ว่า พระเจ้าทรงรักเรา

พระคัมภีร์อ้างอิง ยน 13:34-35 มธ 22:34-40 มก 12:28-34 ลก 10:25-37

2. รักแม้กระทั่งศัตรู

“จงรักศัตรู จงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่าน ผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่ง จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วย ผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไป จงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วย จงให้แก่ทุกคนที่ขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไป ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไร ก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลก 6:27-32)

พระคัมภีร์อ้างอิง ลก 6:27-36 มธ 5:43-48

3. บุญคุณต้องทดแทน แค้นไม่ต้องชำระ

“ผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่ง จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วย” (ลก 6:29)

พระคัมภีร์อ้างอิง ลก 6:27-36 มธ 5:38-48

4. ยกโทษให้ผู้อื่นและพยายามคืนดีกัน

พระเยซูเจ้าสอนเราในบทข้าแต่พระบิดาว่า “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น” (มธ 6:12) หมายความว่า พระเจ้าให้อภัยเราก็ต่อเมื่อเรายอมให้อภัยผู้อื่น นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสอนว่า “ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น” (มธ 5:23-24)

พระคัมภีร์อ้างอิง มธ 5:23-24 มธ 6:12-15 ลก 15:11-32 ลก 11:4 ลก 17:4 มธ 18:21-22

5. หลีกเลี่ยงการตำหนิและการประณามผู้อื่น

อย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน... จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด ท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง (ลก 6:37-42)

พระคัมภีร์อ้างอิง ลก 6:37-42 มธ 7:1-16 ยน 8:1-11

6. หลีกเลี่ยงการยกย่องตนเอง การเห็นตนดีกว่าผู้อื่น (ยกตนข่มท่าน)

พระเยซูเจ้าไม่ทรงยอมรับความเย่อหยิ่งของพวกฟาริสี (ลก 18:10-14) และไม่พอพระทัยลูกคนโตในนิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกล้างผลาญ (ลก 15:25-30) พระองค์ตำหนิคนหน้าไหว้หลังหลอกที่ชอบปิดประตูพระอาณาจักรสวรรค์ ไม่ยอมให้คนอื่นได้เข้าไป (มธ 23:13-15) และพระองค์ยังบอกอีกว่า พวกคนเก็บภาษีและหญิงแพศยาจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ก่อนพวกบุคคลที่ชอบยกตนข่มท่านเหล่านั้น

พระคัมภีร์อ้างอิง ลก 15:25-30 ลก 18:10-14 มธ 6:2-4 มธ 21:31-32 มธ 23:1-33


7. เป็นมิตรกับคนที่ถูกทอดทิ้ง

พระเยซูเจ้าทรงกระทำเป็นตัวอย่างในการคบหาสมาคมกับบุคคลที่สังคมตราหน้าว่าต่ำต้อย (มธ 11:19) และไม่ปฏิเสธที่จะคบกับคนเหล่านั้น (มก 2:16)

พระคัมภีร์อ้างอิง มธ 11:19 มก 2:16-17 ลก 8:26-39 ลก 14:12-14 ลก 19:1-10 ยน 4:3-41

8. รับใช้ผู้อื่น สุภาพถ่อมตนและไม่เห็นแก่ตัว (มีใจเอื้อเฟื้อและถ่อมตน)

พระเยซูเจ้ามอบแบบอย่างไว้ เมื่อพระองค์ก้มลงล้างเท้าให้บรรดาอัครสาวก (ยน 13:14-17) และเมื่อจัดงานเลี้ยง “เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนยากจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด  แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต” (ลก 14:13-14)

พระคัมภีร์ที่อ้างอิง ยน 13:4-17 ลก 14:12-14 ลก 22:27

9. ช่วยเหลือคนยากจน

พระเยซูเจ้าระบุเรื่องใจยากจนลงในมหาบุญลาภ 8 ประการว่า “ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน” (ลก 6:20) และในการสรรเสริญของแม่พระ “ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า” (ลก 1:52-53) นอกจากนั้นในนิทานเปรียบเทียบเรื่องลาซารัสกับเศรษฐี (ลก 16:19-31) เป็นเรื่องที่สอนอย่างชัดเจนถึงค่านิยมประการนี้

พระคัมภีร์อ้างอิง ลก 1:52-53 ลก 6:20 ลก 16:19-31 มธ 25:31-46

10. อย่าโลภในทรัพย์สมบัติ

พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ว่า “อูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” (มก 10:25) นอกจากนั้นยังสอนให้ขายทุกสิ่งทุกอย่าง เอาเงินแจกให้คนยากจน (มก 10:21)

พระคัมภีร์อ้างอิง มธ 6:24 มธ 19:16-30 ลก 12:13-21 ลก 16:19-31 ลก 18:18-29 มก 10:17-31

11. อย่าหน้าไหว้ หลังหลอก

พระเยซูเจ้าทรงตำหนิพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีที่ชอบทำอะไรเพื่อเอาหน้า ไม่มีความจริงใจ ทำเป็นซื่อในเรื่องเล็กๆ แต่โกงในเรื่องใหญ่ๆ “วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ ผักชี ยี่หร่า แต่ได้ละเลยธรรมบัญญัติในเรื่องที่สำคัญ เช่น ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย์ บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่น ๆ” (มธ 23:23)

พระคัมภีร์อ้างอิง มธ 23:23-24 ลก 11:42 มก 12:38-40

12. ภาวนาอยู่เสมอ และมอบความไว้วางใจในพระเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราภาวนาด้วยความเชื่อมั่น “จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” (มธ 7:7)

พระคัมภีร์อ้างอิง มธ 6:5-15 มธ 7:7-11 ลก 11:2-4 ลก 11:9-13 ลก 18:1-14

ที่มา : ข้อมูลจากแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ