ที่มา : ข้อมูลจากแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้น

 

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร จึงจะ "เข้าใจ"

 

ค่านิยมพระวรสาร 12 ประการ : กุญแจแห่งความสุข

 

พระคุณของพระจิต 7 ประการ

 

การแบ่งภาคของพระคัมภีร์