ค้นหาข้อมูล :

รูปหมายถึงนักบุญยอแซฟในพระธรรมเก่า

ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเก่า (พันธสัญญาเดิม) จะพบว่า มีการกล่าวถึงรูปหมายของนักบุญยอแซฟไว้หลายแห่งด้วยกัน… เมื่อมีการสถาปนานักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งพระศาสนจักรสากลในค.ศ. 1870 ได้กล่าวถึงบุคคลในพระธรรมเก่า ซึ่งเป็นรูปหมายถึงนักบุญยอแซฟ คือมหาบุรุษยอแซฟ บุตรของยากอบ…ทั้งสองท่านมีคุณธรรมขั้นสูงเป็นที่เคารพนับถือ เรียกว่า "บุรุษผู้ชอบธรรม" ทั้งสองท่านได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้นับมอบหมายอย่างดียิ่ง

มหาบุรุษยอแซฟ ถูกพวกพี่ๆริษยา ถูกขายไปยังประเทศอียิปต์ นักบุญยอแซฟก็ต้องระหกระเหินพาพระกุมารเยซูลี้ภัยพญาเฮร็อด..

ยอแซฟบุตรของยากอบ ได้รับความดลใจเป็นพิเศษสามารถทำนายฝันได้ นักบุญยอแซฟก็รับทราบน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าโดยการฝัน..

ยอแซฟในพระธรรมเก่าไรับมอบหมายจากพระเจ้าฟาโร ให้ดูแลฉางข้าวทั่วประเทศอียิปต์ ท่านได้ช่วยให้ประชากรอียิปต์พ้นจากความอดยาก ฟาโรทรงชื่นชมวิธีการชาญฉลาดของยอแซฟเป็นอย่างยิ่ง โปรดแต่งตั้งให้เป็นอุปราช… ฟาโรตรัสกับทุกคนที่เข้าเฝ้าเพื่อทูลขออาหารว่า "จงไปหายอแซฟ และทำตามที่ท่านสั่ง" ยอแซฟบิดาเลี้ยงของพระเยซูก็เช่นเดียวกัน ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวศักดิ์สิทธ์ที่นาซาเร็ธ

จำเนียรกาลต่อมา ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิทักษ์พระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ทรงกล่าวในสารสถาปนาว่า

"ท่านนักบุญเป็นผู้ปกป้องพระคริสตศาสนา เป็นผู้ป้องกันพระศาสนาจักรซึ่งเป็นที่พำนักของพระเป็นเจ้า และเป็นพระราชัยของพระองค์ ณ แผ่นดิน"

คุณธรรมอีกประการหนึ่งที่ท่านยอแซฟในพระธรรมเก่า และนักบุญยอแซฟก็เช่นเดียวกัน คือ

ความบริสุทธ์… ท่านยอแซฟกล่าวกับภรรยาของปุติฟาร์ ที่พยายามยั่วยวนท่านให้กระทำผิดต่อความบริสุทธ์ว่า

"ท่านผู้เป็นเจ้าชีวิตของข้าพเจ้า… ได้ประทานทุกสิ่งที่มีให้อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า ท่านไม่ได้เหลืออะไรไว้สำหรับท่านเลยแม้แต่สิ่งเดียว นอกจากตัวคุณที่เป็นภรรยา ข้าพเจ้าจะกล้าทำบาปหนักเช่นนี้ บาปที่ผิดต่อพระเป็นเจ้าได้อย่างไร?"

ภรรยาของปุติฟาร์รู้สึกอับอายต่อคำตอบนี้ ได้กล่าวร้ายท่ายยอแซฟต่อสามี… ยอแซฟถูกโทษขังคุก ท่านยินดีรับโทษดีกว่าทำบาป!

ส่วนนักบุญยอแซฟ ยิ่งแสดงออกซึ่งคุณธรรมความบริสุทธ์เป็นทวีคูณ ท่านไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงการกระทำบาป แต่เมื่อทราบว่าผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่านเป็นผู้ใด เป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรให้เป็นพระมารดาของพระผู้ไถ่ ท่านก็เต็มไปด้วยความความเคารพเทิดทูน เหนือสิ่งอื่นใด

บทความจากหนังสือ : นักบุญยอแซฟ
ผู้เรียบเรียง : สมาน ศรีเจริญ
ผู้แปลภาคผนวก : พระคุณเจ้า ร.รัตน์ บำรุงตระกูล
สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่