วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  วันพุธรับเถ้า

วันอังคารที่ 19 มีนาคม วันสมโภชนักบุญโยเซฟภัสดาพระนางมารีย์พรหมจารี

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม วันสมโภชปัสกาพระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม วันสมโภชพระจิตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม วันสมโภชพระตรีเอกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

วันพุธที่ 25 ธันวาคม วันสมโภชพระคริสตสมภพ

เดือนสำคัญในปฏิทินคาทอลิก

มีนาคม เดือนแห่งนักบุญยอแซฟ

พฤษภาคม เดือนแห่งแม่พระ

มิถุนายน เดือนแห่งดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า

สิงหาคม เดือนแห่งดวงพระทัยของแม่พระ

ตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ

พฤศจิกายน เดือนระลึกถึงผู้ตายและวิญญาณในไฟชำระ ฉลองนักบุญทั้งหลาย

หมายเหตุ : ทุกวันอาทิตย์เป็นวันสำคัญทางศาสนา คริสตชนทุกคนพึงปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยร่วมพิธีมิสซาตามโบสถ์ต่างๆ

ที่มา : หนังสือปฏิทินคาทอลิก ปี ค.ศ. 2013