จากหนังสือคำสอนพระศาสนจักร ภาค 1

535การเริ่มต้นของชีวิตท่ามกลางสาธารณชนของพระเยซู อยู่ที่พิธีล้างซึ่งพระองค์ได้รับจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน (เทียบ ลก.3:23; กจ.1:22) ยอห์นประกาศ "เรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจ เพื่อจะได้รับการอภัยบาป" (ลก.3:3) ฝูงชนซึ่งมีทั้งคนบาป (เทียบ ลก.3:10-14; มธ.3:7; 21:32) คนเก็บภาษี และทหาร ฟาริสีและสะดูสี รวมทั้งหญิงโสเภณี ก็พากันมาให้ยอห์นทำพิธีล้าง "แล้วพระเยซูก็ปรากฏพระองค์" ผู้ทำพิธีล้างชะงักลังเล พระเยซูเจ้าทรงคะยั้นคะยอและได้รับพิธีล้าง ทันใดนั้น พระจิต ภายใต้รูปพรรณสันฐานนกพิราบ ก็เสด็จมาเหนือพระเยซู และมีสุรเสียงจากฟ้าประกาศก้องว่า "ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา" (มธ.3:13-17)  นี่คือการสำแดงพระองค์ของพระเยซู   ว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์แห่งอิสราเอลและพระบุตรของพระเจ้า

536การรับพิธีล้างของพระเยซู ในส่วนของพระองค์ เป็นการยอมรับและการเบิกเริ่มพันธกิจของพระองค์ในฐานะผู้รับใช้ซึ่งยอมรับทรมาน พระองค์ทรงปล่อยให้เขานับพระองค์รวมอยู่ในหมู่คนบาป ทรงเป็น "พระชุมพาน้อยของพระเป็นเจ้า ผู้ยกบาปของโลก" (ยน.1:29) อยู่แล้ว พระองค์ทรงคาดคอย "การรับพิธีล้าง" จากการสิ้นพระชนม์ที่ต้องหลั่งพระโลหิตโทรมพระกาย (เทียบ มก.10:38; ลก.12:50) พระองค์เสด็จมาเพื่อ "ทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า" (มธ.3:15)  นั่นคือการที่พระองค์ทรงมอบพระองค์โดยสิ้นเชิง ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา ด้วยความรัก พระองค์ทรงยอมรับพิธีล้างแห่งความตายนี้ เพื่อการยกโทษบาปของเราทั้งหลาย (เทียบ มธ.26:39) ต่อการยอมรับครั้งนี้ พระสุรเสียงของพระบิดาตรัสตอบมา แสดงความพอพระทัยในพระบุตรของพระองค์ (เทียบ ลก.3:22;อสย.42:1) พระจิต ซึ่งพระเยซูทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ นับตั้งแต่การปฏิสนธิของพระองค์ ได้เสด็จมา "สถิตอยู่" เหนือพระองค์ (ยน.1:32-33) พระองค์จะทรงเป็นท่อธารแห่งพระจิตสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล ในขณะที่ทรงรับพิธีล้าง "ท้องฟ้าเปิดออก" (มธ.3:16) ท้องฟ้าซึ่งบาปของอาดัมได้ปิดเสียสนิท และน้ำก็ได้รับการเสกให้ศักดิ์สิทธิ์จากการเสด็จลงมาของพระเยซูและพระจิต บทเริ่มต้นแห่งการสร้างครั้งใหม่

537อาศัยศีลล้างบาป คริสตชน -โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์- ก็ได้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระเยซู ผู้ทรงคาดคอยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนชีพของพระองค์ ในการรับศีลล้างของพระองค์นั้น คริสตชนจักต้องเข้าสู่ธรรมล้ำลึกแห่งการถ่อมตนลงรับความต่ำต้อยและการสำนึกผิด ลงไปในน้ำพร้อมกับพระเยซู เพื่อจะกลับขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ เกิดใหม่จากน้ำและพระจิต เพื่อจะเป็นบุตรสุดรักของพระบิดาในองค์พระบุตร และ "ดำเนินตามชีวิตใหม่" (รม.6:4)

ขอให้เราฝังตัวเราไว้กับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยศีลล้างบาป เพื่อกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ ให้เราถ่อมตนต่ำลงไปพร้อมกับพระองค์ เพื่อได้รับการเชิดชูให้สูงขึ้นพร้อมกับพระองค์ ให้เรากลับขึ้นไปพร้อมกับพระองค์ เพื่อได้รับสิริมงคลในพระองค์ (น.เกรโกรี แห่ง นาเซียน Oratio 40,9: PG 36,369)


ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์พระคริสต์ ทำให้เราได้ทราบว่า หลังการชำระด้วยน้ำแล้ว พระจิตก็จะทรงบินมาเหนือเราจากฟากฟ้า และเมื่อพระสุรเสียงของพระบิดาได้ทรงรับเราไว้แล้ว เราก็ได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า (น.ฮีรารี่ In Matth. 2,5: PL 9,927)