จากหนังสือ วันฉลองของพระเยซูเจ้า

ความปรารถนาอันแรงกล้าของพระเยซูเจ้าผู้ทรงสถาปนาพระศา สนจักร และของพระศาสนจักรเองในทุกยุคทุกสมัย ก็คือความต้องการให้มนุษย์ชาติมีเอกภาพที่แท้จริง ก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะพระองค์ทรงประกาศการอกบกู้ ของพระองค์ทั่วสากลโลก มิได้เจาะจงเฉพาะชนชาติใด - ชาติหนึ่ง ดังพระวรสารนักบุ ญมัทธิวได้เล่าว่า 

"ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด  พระเยซูเจ้าประสูติในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย  หลังจากที่พระองค์ประสูติไม่นาน  มีพวกโหราจารย์บางท่านเดินทางมาจากประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้ นยูเดีย  มาสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเสาะถามว่า


"พระกุมารที่จะเป็นจอมกษัตริย์ของชนชาติยิวประสูติที่ไหน เราเห็นดาวประจำพระองค์ขึ้นทางทิศตะวันออก จึงพากันมานมัสการพระองค์

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัยยิ่งนัก ผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยยุ่งใจไปด้วย  พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาสมณะชั้นหัวหน้าและธรรมาจารย์ ตรัส ถามเขาว่า

"ผู้ที่พระเจ้าทรงเฉลิมขึ้นเป็นกษัตริย์ ประสูติที่ไหน"

เขาพากันกราบทูลว่า "ในเมืองเบทเลเฮม แคว้นยูเดียพระเจ้าข้า  ประกาศกของพระเจ้าเขียนไว้ว่า  "เมืองเบเลเฮม ดิ นแดนยูดาห์ เจ้าไม่ใช่เล็กน้อยในหมู่หัวเมืองยูดาห์ พระเจ้าจะให้เจ้ากำเนิดผู้นำชาติอิสราเอลประชากรของเรา"

ดังนั้น  กษัตริย์เฮโรดจึงมีรับสั่งให้เรียกพวกโหราจารย์นั้นมาเฝ้าในที่รโหฐานส่วนพระองค์ ทรงซักถามถึงวันเวลาที่เขาเห็นดาวนั้นปรากฏบนท้องฟ้าแล้วทรงให้พวกโหราจารย์นี้ไปเมืองเบทเลเฮม ทรงกำชับว่า

"ท่านจงไปสืบหาพระกุมารนั้นให้พบแล้วกลับมาบอกให้เรารู้เพื่อจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย"

พวกโหราจารย์ก็ถวายบังคมลาเดินทางต่อไป  ดาวที่เขาเห็นขึ้นอยู่ในประเทศทางทิศตะวันออกนำหน้าเขาไป  จนกระ ทั่งมาหยุดนิ่งเหนือที่ที่พระกุมารประทับอยู่นั้น  พวกโหราจารย์มีความปิติยินดียิ่งนัก  เขาเข้าไปในสถานที่นั้นก็พบพระกุมารกับมารีย์พระมารดา ต่างคุกเข่าลงแล้วเอาทองคำ กำยาน มดยอบ  ออกมาถวายพระกุมาร

พระเจ้าตรัสกับโหราจารย์ในฝันว่า  "อย่ากลับไปเฝ้ากษัตริย์เอโรด" ดังนั้นเขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น" (มธ.2:1-12)

นักบุญเลโอ พระสันตะปาปาได้ทรงเทศน์ในวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ถึงพระเป็นเจ้าทรงประกาศการกอบกู้ของพระองค์ทั่วพิภพว่า

"ด้วยพระญาณสอดส่อง ซึ่งเปี่ยมด้วยความรักของพระเป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงตัดสินพระทัยว่า ในวาระสุดท้ายโลกจะรอดพ้นจากภัยพิบัติ ประชาชาติทั้งปวงจะได้รอดโดยทางโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า พันธสัญญาหนึ่งได้ถูกทำขึ้นกับ อับราฮัม บิดาผู้ชอบธรรมของเรา เกี่ยวด้วยเรื่องประชามติต่างๆ เหล่านี้ ท่านจะได้เป็นบรรพบุรุษของบุตรหลานมากมาย มิใช่บุตรหลานฝ่ายธรรมชาติ  แต่เป็นบุตรหลานเกิดจากพันธ์แห่งความเชื่อ  บุตรหลานของท่านได้ถูกเปรียบเทีย บกับจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้า ท่านบิดาแห่งนานาชาติจะมีบุตรหล่นมากมาย มิใช่ฝ่ายโลกแต่เป็นบุตรหลานฝ่ายเบื้องบน

ขอให้ประชาชาติทั้งหลายจงมาเป็นสมาชิกในครอบครัวของท่าน  ขอให้บรรดาลูกหลานแห่งพันธสัญญา จงรับพรในฐ านะทายาทของอับราฮัม  พรอันประเสริฐนี้ได้รับการปฏิเสธแล้ว จากบุตรหลานฝ่ายธรรมชาติของท่าน พญาสามองค์เป็นตัวแทนของนานาชาติ  ที่เข้ามานมัสการพระผู้สร้าง ขอให้พระเป็นเจ้าที่รู้จักทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะแต่ในแคว้นยูเ ดีย แต่ให้รู้จักทั่วพิภพ เพื่อว่าพระนามของพระองค์ จะได้รับการประกาศอย่างกึกก้องทั่วอิสราเอล"

เพื่อนที่รัก เราต่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระคุณข้อนี้ ให้เราทำการเฉลิมฉลองด้วยความชื่นบานในวาระเก็บเกี่ยวครั้งแ รกนี้  การเก็บเกี่ยวซึ่งหมายถึงการแพร่ธรรมครั้งแรกแก่นานาชาติ  ให้เราของพระคุณพระเป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา "พระผู้ทรงทำให้เราสมควรได้มีส่วนในความสว่างร่วมกับบรรดานักบุญ เพราะพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเราให้ พ้นจากความมืดและได้นำเราเข้ามามีส่วนร่วมในพระอาณาจักรของพระปิยบุตรของพระองค์" ดังที่อิสยาห์ทำนายว่า "ประชาชาติที่มิใช่อิสราเอล  ผู้ดำเนินชีวิตอยู่ในแผ่นดินเงาแห่งความตาย แสงสว่างจะส่องมาบนเขา" และท่านได้กล่ าวอีกว่า "ประชาชาติเหล่านี้ซึ่งไม่เคยรู้จักพระเจ้า     จะเรียกขานพระนามพระองค์และชนชาติทั้งหลายที่ไม่เคยร้องทูลออกพระนามพระองค์  จะพากันมาพึ่งพระองค์"

นี่คือวันที่ท่านอับราฮัมได้เห็นและยินดี  เมื่อทราบว่าบุตรหลานทีสืบจากท่านในความเชื่อจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่จากบุตรคนหนึ่งในตระกูลของท่าน คือจากองค์พระเยซูคริสตเจ้า  ท่านจะได้เป็นบิดาของประชาชาติที่ยิ่งใหญ่  เพราะควา มเชื่อมั่นและสรรเสริญพระเกียรติมงคลของพระเจ้า ท่านมั่นใจอย่างยิ่งว่า พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสามารถบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นจริงตามที่สัญญาได้ 

นี่คือวัดที่ดาวิดทำนายไว้ในบทสดุดีว่า "บรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะมากราบลงเฉพาะพระพักตร์ ถวายส ดุดีแด่พระองค์ พระเจ้าข้าเขาจะสรรเสริญพระนามพระองค์" และอีกตอนหนึ่งว่า "พระเป็นเจ้า ได้ทรงประกาศถึงการช่วยก็ของพระองค์ต่อหน้าบรรดาประชาชาติ  พระองค์จะทรงเผยพระยุติธรรมของพระองค์แก่เขา"

เราได้ตระหนักดีแล้วว่าสิ่งที่ท่านกล่าวถึงก็ได้สำเร็จไป เมื่อดวงดาวนำหน้าพญาสามองค์ ให้ออกเดินทางจากถิ่นอันไกลของท่าน  มายังองค์พระมหากษัตริย์แห่งสวรรค์และแผ่นดิน เพื่อเข้าเฝ้านมัสการและเชยชมพระองค์    ในลักษณ ะเดียวกัน  ด้วยความเชื่อเดียวกัน เราต่างถูกเรียกให้มาปฏิบัติหน้าที่เดียวกันมาปรนิบัติรับใช้ด้วยสิ้นสุดกำลังความสามารถ เพื่อเห็นแก่พระคุณของพระเจ้าที่จะนำประชากรทั้งหลายมายังพระเยซูคริสตเจ้า

เพื่อนที่รัก เราควรมีความร้อนรนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อว่าพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ซึ่งเราบรรลุถึงความเชื่อและการปฏิบัติฤทธิ์กุศลต่างๆ  ของเราจะส่องแสงรุ่งโรจน์ในฐานะบุตรแห่งความสว่าง"

บรรดาโหราจารย์ ติดตามดวงดาวเพื่อมุ่งไปนมัสการพระคริสตเจ้า เราคริสตชนติดตามอะไร และมุ่งไปไหนในชีวิตของเราบนโลกนี้ ที่มีพี่น้องชายหญิงอยู่ล้อมรอบเราจะต่างคนต่างเดินไปในทางที่ตนต้องการ หรือจะก้าวเดินไปด้วยกัน ตามจิตารมณ์ของพระคริสตเจ้า