ปรากฏการณ์โลกไร้พรหมแดน ได้ขับเคลื่อนประชาชนออกจากประเทศหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เกิดขึ้นพร้อมกันเกือบทุกแห่งทั่วโลกขณะนี้ ส่วนคนที่ไม่เดินทาง ก็สามารถใช้โทรศัพท์  คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์ รับรู้ข้อมูลข่าวสารชั่วพริบตาได้เช่นเดียวกัน นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้ใดผู้หนึ่ง จะบริหารจัดการโลกสมัยใหม่ได้  ปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้พระศาสนจักรสนใจ เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง  โดยอ้างคำของนักบุญเปาโลที่ว่า "ถ้าข้าพเจ้าไม่ใช้โอกาสนี้ เทศน์สอนธรรมที่ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าสมควรถูกตำหนิติเตียนอย่างยิ่ง"

คน มีเหตุผลหลายประการในการอพยพย้ายถิ่น พอสรุปได้ว่า  คนส่วนใหญ่ต้องการแสวงหารายได้ที่ดีกว่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือครอบครัวให้ดีขึ้น  บางคนต้องการหลีกหนีความขัดแย้ง ภาวะสงครามภายในประเทศ   ความอดอยากจากภัยธรรมชาติก็เป็นสาเหตุบังคับให้คนอพยพย้ายถิ่นด้วย  แต่เมื่อเข้าไปในพื้นที่ใหม่ ก็พบปัญหาที่ใหญ่กว่าอีก เช่น ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่อุดอู้ แออัด เกิดความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ เนื่องจาก วิถีชีวิตและความเชื่อที่แตกต่างกัน คนต่างด้าวมักถูกเอาเปรียบจากนายจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐบางคน  เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้ง่ายๆ บุตรหลานไม่มีสิทธิเข้าโรงเรียนเหมือนคนธรรมดา   การเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกที่หนึ่งถูกจำกัดสิทธิ  เป็นต้น

นี้เป็นโอกาสของคริสตชนที่จะแสดงความรักและรับใช้ผู้ตกทุกข์ลำบาก ตามคำสอนของพระเยซูเจ้า เป็นโอกาสที่คริสตชนจะต้องแสดงความรักเอื้ออาทรฉันท์พี่น้องกับคนต่างด้าว  โดยรู้จักอดทนต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน พร้อมกับรับฟังเหตุผลและให้อภัย  เข้าใจความต้องการของเขา   หาหนทางอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์บนหลักการของความร่วมมือและการมีส่วนร่วม จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน .......การเป็นประจักรพยานเช่นนี้ ย่อมแสดงถึงวุฒิภาวะของคริสตชนที่เคารพเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช้วิธีข่มขู่คนอื่นให้หวาดกลัว หรือลิดรอนสิทธิของเขา  ตรงกันข้ามคริสตชนต้องสนับสนุนคนต่างด้าวให้อยู่ในโลกเดียวกันที่เปิดกว้าง มีอิสรเสรีเท่าเทียมกัน

โดยวิธีนี้ พระเป็นเจ้าก็ ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์ทรงได้รับเกียรติ เมื่อคริสตชนยอมรับใช้ผู้ตกทุกข์ลำบาก  พระองค์ตรัสว่า “เมื่อท่านทำเช่นนี้ ก็เท่ากับทำต่อพระเป็นเจ้าเอง”  ที่จริง พระกุมารเยซูก็เคยอพยพหนีภัย กษัตริย์เฮรอด ไปอยู่ประเทศอียิปต์ พระองค์ทรงรับรู้ความทุกข์ยากลำบากของคนต่างด้าว ที่อยู่ในสภาวะเดียวกัน  การต้อนรับผู้อพยบปีนี้จึงเป็นการฉลองคริสตมาสทีมีพระเจ้าร่วมเดินทางมากับเขา   คริสตชนผู้ประพฤติเช่นนี้ย่อมสามารถขับร้องประสานเสียงร่วมหมู่กับเทวดาว่า ”พระเกียรติมงคลจงมีแด่พระเจ้าผู้สูงสุด และสันติสุขพึงมีแด่มนุษย์ผู้มีน้ำใจดี”

           ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแด่ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือคนต่างด้าว เป็นต้นหน่วยงานที่ให้ความคุ้มพวกเขา   ท่านมีส่วนทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นจริงบนแผ่นดินนี้

                                                                                               วันผู้อพยพ วันที่ 15 มกราคม 2555