โดย.... ทีมงานครูคำสอนวัดนักบุญเปโตร

Share |

ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา08.30น.- 12.00น.เป็นเวลาเรียนของนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์วัดนักบุญเปโตร มีนักเรียนประมาณ 30-35 คน ที่มาเรียนคำสอนอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมเริ่มต้นด้วย การสวดภาวนาเช้า และอ่านพระวาจาซึ่งเป็นพระวรสารประจำวันอาทิตย์นั้น ๆ ร่วมกัน จากนั้นไปร่วมมิสซา หลังมิสซามีกิจกรรมนันทนาการ และมาเรียนคำสอนด้วยกัน

หลังจากที่ได้มีการอ่านพระวาจาพร้อมๆ กันในช่วงเช้า ไปได้สักระยะหนึ่ง ก็เริ่มสอนให้นักเรียนรู้จักการเลือกคำหรือพระวาจาที่ประทับใจ วิธีการกล่าวคำที่ตนเองได้เลือกด้วยจิตตารมณ์ของการภาวนา รวมถึงการแบ่งปันพระวาจาด้วยวิธีการง่าย ๆ ตามลำดับ ใช้เวลาฝึกปฏิบัติประมาณ 3-4 ครั้ง อาศัยการเชิญชวนและการให้กำลังใจของครู  นักเรียนสามารถทำได้ดีมาก.

เมื่อนักเรียนผ่านขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ก็เริ่มเข้าสู่...การเรียนรู้ความเป็นวิถีชุมชนวัด แม้เด็กเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่ก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน อาจจะมีบางคนอยู่บ้านใกล้กัน บางคนเป็นเด็กช่วยมิสซา บางคนเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ก็จะเริ่มฝึกให้เด็กมองกลุ่มของนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์ของตน ด้วยคำถามที่ว่า“ ในกลุ่มของพวกเรามีอะไรบ้างที่เราควรจะทำให้ดีขึ้น หรือ มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราควรแก้ไข?” เด็ก ๆ  จะช่วยกันบอกถึงสิ่งที่ควรแก้ไขเพื่อพัฒนากลุ่มให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เพื่อน ๆ ยังคุยกันในขณะร่วมมิสซา เด็ก ๆ ก็มีข้อตั้งใจที่จะคอยบอกและเตือนกันเองเมื่อเห็นเพื่อนคุย บางคนเป็นเด็กช่วยมิสซาก็มองเห็นปัญหาการปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยของเด็กช่วยมิสซาขณะช่วยพิธี บางคนอาจมองเห็นปัญหา เพื่อน ๆ ที่เคยมาเรียนคำสอนแล้วขาดเรียนไปหลายสัปดาห์แล้ว ก็อาสาที่จะเป็นคนไปตามให้เพื่อนกลับมาเรียนเหมือนเดิม ในการแบ่งปันพระวาจาในสัปดาห์ต่อไป ครูก็ติดตามผล ซักถามนักเรียนได้ทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับข้อตั้งใจนั้น ซึ่งก็ได้ผลนักเรียนที่เคยขาดเรียนก็กลับมาเรียนคำสอนเป็นผลจากการที่เพื่อนไปติดตามให้มาเรียน และร่วมมิสซาด้วยความตั้งใจมากขึ้น ไม่คุยเล่นกันในขณะร่วมมิสซา บางสัปดาห์ก็มีข้อตั้งใจที่ได้จากพระวาจาประจำสัปดาห์ นำไปปฏิบัติร่วมกัน....

การแบ่งปันพระวาจาอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับพระวาจา รักการอ่านพระวาจา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จากประสบการณ์การแบ่งปันพระวาจาที่เด็กได้เรียนรู้จากการเรียนคำสอนในวันอาทิตย์นี้   ยังทำให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้มีความสามารถที่จะไปเป็นผู้นำหรือ เข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันพระวาจาร่วมกับผู้ใหญ่ในละแวกบ้านของตน  ซึ่งมีอยู่หลายจุดในหมู่บ้านวัดนักบุญเปโตรได้อีกด้วย...