หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 สุสานศานติคาม

โดย..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

" สุสานศานติคาม " ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝังศพคริสตชน และแบ่งเบาภาระจาก สุสานที่ต่าง ๆ   มีพื้นที่ประมาณ 37 ไร่  จากคำบอกเล่าของคุณพ่อทำให้เราทราบว่า " สุสานแห่งนี้เปิดใช้มาเป็นเวลาประมาณ 7  ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ก็ ยังไม่ค่อยเรียบร้อย  แต่หลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับการจัดตั้งสุสาน ใบอนุญาตนี้ 3  ปีจะต่อใหม่อีกครั้ง ซึ่งขึ้นตรงกับเขตจังหวัด มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือไม่ " สถิ ติการนำศพมาบรรจุในสุสานเฉลี่ยประมาณ  8 - 10 ศพ ต่อเดือน มีกุฎิในการรองรับประมาณ 2,500 กุฎิ

ผู้ล่วงลับที่นำมาฝังที่นี่ โดยมากจะมาจากวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ไม่มีสุสาน และมาใช้สุสสานของมิสซัง เช่นวัดอัสสัมชัญ วัดเซนต์หลุยส์ วัดกาลหว่าร์  วัดพระมหาไถ่ วัดแม่พระมหาการุณย์  วัดซางตาครู้ส วัดราชินีแห่งสันติสุข วัดพระกุมารเ ยซู  วัดฟาติมา และบุคคลที่มีญาติพี่น้องที่ฝังที่นี่และอยากจะมาฝังรวมกับญาติ ๆระเบียบสุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ " ศานติคาม "

1. สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ " ศานติคาม " เป็นสถานที่ซึ่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ได้จัดไว้เพื่อบรรจุศพคริสตชนผู้ล่วงลับ ตั้งอยู่เลขที่ 2 / 5 ห มู่ 6 ถนนเพชรเกษม  อ. สามพราน  จังหวัดนครปฐม 73110

2. ลักษณะของหลุมฝังศพเป็นหลุมฝังศพเดี่ยวฝังลงดิน ขนาดกว้าง 0. 80 เมตร ยาว 2.00 เมตร สามารถบรรจุศพซ้อนกันได้ 2 ศพ และมีช่องสำหรับบรรจุกระดูกอีก 2  ช่อง  ด้านบนมีพื้นที่เพื่อวางแผ่นป้ายชื่อของผู้ล่วงลับ  ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร  ยาว 80 เซนติเมตร

3. สำนักงานสุสานมิสซังโรมันคาทอลิก ฯ อยู่ที่บ้านพระสงฆ์ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โทรศัพท์ 0 - 2429 - 0117 - 8 โทรสาร 0 - 2429 0864

4. ระเบียบการขอฝากบรรจุศพ

  4.1 ยื่นคำร้องขอฝากบรรจุศพ ที่สำนักงานสุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

  4.2 ทำสัญญาฝากบรรจุศพ  ก่อนวันบรรจุศพ  พร้อมชำระเงินตามระเบียบ

  4.3 นำเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้กับทางสำนักงาน

             1.  ใบรับรองศีลล้างบาป  ของผู้ตาย จากวัดที่ล้างบาปเท่านั้น

             2. สำเนาใบมรณบัตร ระบุที่ฝังถูกต้อง สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  " ศานติคาม "

             3. สำเนาทะเบียนบ้าน1  ฉบับ  ผู้ทำสัญญาเป็นผู้จัดการศพ

           4.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ผู้ทำสัญญาเป็นผู้จัดการศพ

    5. สิทธิในการกำหนดตำแหน่งหลุมศพ เป็นของสำนักงานสุสาน ฯ เท่านั้น

    6. ขนาดของหีบศพที่ใช้บรรจุศพ ไม่เกิน 80 x 200 ซม.

     7. สาระโดยย่อของสัญญาฝากบรรจุศพ

  7.1  อัตราค่าธรรมเนียมฝากบรรจุศพ ในแต่ละหลุมคือ 40,000 บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน .- ) ซึ่งชำระเดียวเมื่อทำสัญญาฝากบรรจุศพ

  7.2  อัตราค่าบำรุงสุสาน ปีละ 800 บาท ( แปดร้อยบาทถ้วน ) อัตราค่าบำรุงสุสานนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้  โดยชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี การละเลยหรือปฏิเสธการชำระเป็นเวลา 3  ปีติดต่อกัน

  ถือว่าเป็นการผิดสัญญา : เทียบสัญญาข้อ 9

  7.3  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้เป็นหลุมฝังศพ ยังคงเป็นสิทธิ์ของมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลง รูปทรง วัสดุ หรือสิ่งภาย นอกของหลุมศพจึงอยู่ในอำนาจของสุสานเท่านั้น

  7.4  ส่วนการบูรณะ ปรับปรุง หรือภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการศพ ( ผู้ขอฝากบรรจุศพ )  ในด้านค่าใช้จ่าย  ส่วนในด้านดำเนินการอยู่ในการดูแลของพระสงฆ์ผู้ดูแล และจัดการสุสานเท่านั้น

  7.5  การขอฝากบรรจุศพ หรือ กระดูกผู้ตายต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสุสานก่อนทุกครั้ง

  7.6  มิสซังโรมันคาทอลิก ฯ อาจบอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2  เดือน หรือหากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด มิสซังโรมันคาทอลิก ฯมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที และในทุกกรณีผู้จัดการสุสานจะได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการกับศพ  หรือ  กระดูกผู้ตายที่ถูกบรรจุในหลุ มศพนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นควร

  8. ระเบียบการบรรจุศพนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้

  หมายเหตุ - หากมีข้อใด ในสาระโดยย่อของสัญญาฝากบรรจุศพ ที่ปรากฏในระเบียบข้อ 7  นี้ เป็นที่สงสัย หรือ ไม่แจ้งชัด ให้ยึดถือข้อความในตัวสัญญาฝากบรรจุศพเป็นหลักฐานเท่านั้น

  รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการฝากบรรจุศพ

    เอกสารที่ต้องใช้

  1. ใบรับรองศีลล้างบาป  ผู้ตาย  หรือ  ( ใบรับรองเจ้าอาวาส เมื่อไม่มีหลักฐานจากวัดที่ล้างบาปเท่านั้น ) ( กรณีขุดย้ายศพ  หรือย้ายกระดูกมาฝัง ใบรับรองการขุดย้ายศพ / ย้ายกระดูก  จากวัดเดิม  และจากเขต )

  2. สำเนาใบมรณบัตร  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง( ที่ฝัง ระบุให้ถูกต้อง สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ หรือ สุสานศานติคาม  อ. สามพราน จ . นครปฐม )

  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการศพ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

  4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการศพ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

  5. ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

  หมายเหตุให้ทำเอกสารแล้วเสร็จภายใน  1 สัปดาห์ นับจากวันที่แจ้งเรื่อง

  ทุกวันที่สุสานแห่งนี้ก็จะมีบรรดาญาติ พี่น้องของผู้ล่วงลับมาสวดภาวนาและนำดอกไม้มาวางอย่างไม่ขาดสาย  แม้ว่าร่างกายนั้นต้องสูญสลายไปตามกาลเวลา  แต่สำหรับความเชื่อของคริสตชน บรรพบุรุษเหล่านั้นยังคงรอคอยคำภาวนาของเราเสมอ การเดินทางของเขาในโลกนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่การเดินทางกลับไปสู่บ้านของพระบิดากำลังเริ่มต้น

  ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพชร เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  และเจ้าหน้าที่วัด