หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราลิงค์คาทอลิกสารบัญเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล

ส่งข่าวโดย อาจารย์ ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรครูฆราวาสและนักบวช เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในด้านศาสนา และเทววิทยา  เพื่อสอนในระบบโรงเรียน ครูคำสอน หรือครูคาทอลิกที่สอนวิชาคริสต์ศาสนา จึงต้องได้รับการอบรมโดยตรง

ดังนั้น  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมประเทศไทย กับ วิทยาลัยแสงธรรม     จึงร่วมมือกัน ดำเนินการเปิดหลักสูตรคริสตศาสนศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (Bachelor of Arts :Christian Studies)

วิทยาลัยแสงธรรม ได้มีส่วนร่วมสร้างกระแสเรียกครูคำสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 (ปีปิติมหาการุญ ค.ศ. 2000) จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2555 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 9 รุ่น จำนวน  124 คน  บัณฑิตที่ปฏิบัติหน้าที่ครูคำสอนร่วมงานอภิบาลโดยตรง มีร้อยละ 70.6 (อ้างอิง: หนังสือประสาทปริญญาบัตร รุ่น 8-9 หน้า 2)

 ในปีการศึกษา 2556 จะ เปิดรับสมัครนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2556

ติดต่อได้ที่: วิทยาลัยแสงธรรม  20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : college@saengtham.ac.th 
http:// www.saengtham.ac.th

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

|
จดหมายประชาสัมพันธ์ |ใบสมัครเรียนที่แสงธรรม | แผ่นพับประชาสัมพันธ์