รวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

Thumbnail Image Table
DSC_001
30/8/2554 11:42:05

Size (KB)  :  131 KB
DSC_002
30/8/2554 11:42:06

Size (KB)  :  140 KB
DSC_003
30/8/2554 11:42:07

Size (KB)  :  132 KB
DSC_004
30/8/2554 11:42:08

Size (KB)  :  123 KB
DSC_005
30/8/2554 11:42:09

Size (KB)  :  141 KB
DSC_006
30/8/2554 11:42:09

Size (KB)  :  119 KB
DSC_007
30/8/2554 11:42:10

Size (KB)  :  82 KB
DSC_008
30/8/2554 11:42:11

Size (KB)  :  126 KB
DSC_009
30/8/2554 11:42:12

Size (KB)  :  123 KB
DSC_010
30/8/2554 11:42:13

Size (KB)  :  111 KB
DSC_011
30/8/2554 11:42:14

Size (KB)  :  65 KB
DSC_012
30/8/2554 11:42:15

Size (KB)  :  65 KB
DSC_013
30/8/2554 11:42:16

Size (KB)  :  119 KB
DSC_014
30/8/2554 11:42:17

Size (KB)  :  127 KB
DSC_015
30/8/2554 11:42:18

Size (KB)  :  143 KB
DSC_016
30/8/2554 11:42:19

Size (KB)  :  157 KB
DSC_017
30/8/2554 11:42:19

Size (KB)  :  165 KB
DSC_018
30/8/2554 11:42:20

Size (KB)  :  126 KB
DSC_019
30/8/2554 11:42:21