ฉลองวัดซางตาครู้ส และโปรดศีลกำลัง

Thumbnail Image Table
HIMG_1
14/9/2553 11:54:05

Size (KB)  :  54 KB
HIMG_2
14/9/2553 11:54:06

Size (KB)  :  57 KB
HIMG_3
14/9/2553 11:54:08

Size (KB)  :  55 KB
HIMG_4
14/9/2553 11:54:09