ฉลองวัดซางตาครู้ส และโปรดศีลกำลัง

Thumbnail Image Table
HIMG_1
14/9/2553 11:54:05

Size (KB)  :  54 KB
HIMG_2
14/9/2553 11:54:06

Size (KB)  :  57 KB
HIMG_3
14/9/2553 11:54:08

Size (KB)  :  55 KB
HIMG_4
14/9/2553 11:54:09

Size (KB)  :  65 KB
IMG_1
14/9/2553 11:53:49

Size (KB)  :  142 KB
IMG_2
14/9/2553 11:53:51

Size (KB)  :  144 KB
IMG_3
14/9/2553 11:53:52

Size (KB)  :  153 KB
IMG_4
14/9/2553 11:53:54

Size (KB)  :  132 KB
IMG_5
14/9/2553 11:53:55

Size (KB)  :  179 KB
IMG_6
14/9/2553 11:53:57

Size (KB)  :  171 KB
IMG_7
14/9/2553 11:53:58

Size (KB)  :  153 KB
IMG_8
14/9/2553 11:54:00

Size (KB)  :  138 KB
IMG_9
14/9/2553 11:54:02

Size (KB)  :  132 KB
IMG_10
14/9/2553 11:54:03

Size (KB)  :  174 KB
IMG_11
14/9/2553 11:54:11

Size (KB)  :  164 KB
IMG_12
14/9/2553 11:54:12

Size (KB)  :  154 KB
IMG_13
14/9/2553 11:54:14

Size (KB)  :  166 KB
IMG_14
14/9/2553 11:54:16

Size (KB)  :  129 KB
IMG_15
14/9/2553 11:54:17

Size (KB)  :  127 KB