ฉลอง 25 ปี แห่งการดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ของ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู Per Crucem Ad Lucem ผ่านทางไม้กางเขนสู่ความสุกใสรุ่งโรจน์

Thumbnail Image Table
hp_01
6/8/2558 14:50:29
Size (KB)  :  94 KB
hp_02
6/8/2558 14:50:32
Size (KB)  :  125 KB
hp_03
6/8/2558 14:50:29
Size (KB)  :  90 KB
hp_04
6/8/2558 14:50:18
Size (KB)  :  89 KB
p_1
6/8/2558 14:50:17
Size (KB)  :  194 KB
p_2
6/8/2558 14:50:17
Size (KB)  :  231 KB
p_3
6/8/2558 14:50:18
Size (KB)  :  183 KB
p_4
6/8/2558 14:50:18
Size (KB)  :  186 KB
p_5
6/8/2558 14:50:18
Size (KB)  :  134 KB
p_6
6/8/2558 14:50:18
Size (KB)  :  155 KB
p_7
6/8/2558 14:50:19
Size (KB)  :  172 KB
p_8
6/8/2558 14:50:19
Size (KB)  :  171 KB
p_9
6/8/2558 14:50:19
Size (KB)  :  169 KB
p_10
6/8/2558 14:50:20
Size (KB)  :  176 KB
p_11
6/8/2558 14:50:20
Size (KB)  :  199 KB
p_12
6/8/2558 14:50:20
Size (KB)  :  188 KB
p_13
6/8/2558 14:50:20
Size (KB)  :  165 KB
p_14
6/8/2558 14:50:21
Size (KB)  :  139 KB
p_15
6/8/2558 14:50:21
Size (KB)  :  232 KB
p_16
6/8/2558 14:50:21
Size (KB)  :  205 KB