ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงพระศาสนจักรสากล

Inaugural Mass of the Pontificate

ตราประจำตำแหน่งของพระสันตะปาปาฟรานซิส

• ตราประจำตำแหน่งของพระคาร์ดินัล Jorge Mario Bergoglio ซึ่งบัดนี้ก็คือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้สะท้อนความสุภาพอ่อนน้อม และถ่อมตนอีกทั้งแสดงถึงความศรัทธาภักดีต่อพระนางพรหมจารีมารีอา อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ตราประจำตำแหน่งนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตำแหน่งพระสันตะปาปา

• รายละเอียด 3 อย่าง ถูกวางไว้ในตำแหน่งรูปสามเหลี่ยม บนพื้นสีฟ้า ตรงยอดของสามเหลี่ยมเป็นดวงอาทิตย์พร้อมอักษร “IHS” ซึ่งหมายถึง พระนามของพระเยซูเจ้าในภาษากรีกอยู่ตรงกลาง และด้านล่างมีตะปู 3 ตัว ที่ตอกตรึงพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคณะเยซูอิตที่พระองค์ทรงเป็นนักบวชในคณะนี้

                                                                      
อ่านต่อ...

ภาพประวัติศาสตร์แห่งความสุขของมิสซาเริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราชแห่งกรุงโรมสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส มิสซานี้ มีสัตบุรุษมาร่วมกว่า 200,000 คน/ ภาพ Getty Images
                                                     ที่มา : Pope Report

    สาระดี ๆ เกี่ีี่ยวกับพระสันตะปาปา ฟรังซิส

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

 โป๊ปฟรังซีส คือใคร?