www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่สอง      2 คร 9:6-10
     พี่น้อง พึงจำไว้ว่าผู้ที่หว่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อย ก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ และยังมีเหลือเฟือสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วย ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เขาเอื้อเฟื้อแจกจ่าย เขาให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่ตลอดนิรันดร”
พระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและประทานอาหารเลี้ยงชีวิตจะทรงจัดหาและทรงทวีเมล็ดพืชที่ท่านหว่าน และจะทรงเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของท่านด้วย

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                    ยน 12:24-26
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไป มันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย ผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตนั้น ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดร ผู้ใดรับใช้เรา ผู้นั้นจงตามเรามา เราอยู่ที่ใด ผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วย ผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาจะประทานเกียรติแก่เขา”


ข้อคิด
     พระเจ้าลงโทษโมเสสและอารอนที่ไม่ไว้ใจในพระองค์ พระองค์บอกว่า “พวกท่านจะไม่ได้เข้าดินแดนพระสัญญา” ทำไมพระเจ้าจึงลงโทษทั้งสองคนอย่างรุนแรง พวกเขาทำอะไรผิด. บทอ่านวันนี้ บอกเราว่าพระเจ้าทรงกริ้วท่านทั้งสองเพราะไม่ได้เผยให้ประชาชนเห็นความรัก ความหวังดีและความห่วงใยของพระองค์ต่อประชาชน
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงเลียนแบบอย่างเรา เพราะเรามีใจอ่อนหวานและสุภาพ” มธ 11.29
จากเม็ดมะม่วง มะขาม ลำไยฯลฯ 1 เม็ด ที่ฝังในดิน ยุ่ย เปื่อยเน่า ชาวสวนได้คืนเป็นร้อยเท่าพันทวี . เช่นเดียวกัน ชีวิต 1 ชีวิตที่ฝังในพระเจ้า ก็ออกผลมากมาย. และเราก็จะได้อยู่กับพระเยซูเจ้า