www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือโทบิต                                              ทบต 3:1-11,24-25
     ข้าพเจ้าเศร้าใจ ถอนใจ ร้องไห้ เริ่มอธิษฐานภาวนาคร่ำครวญว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเที่ยงธรรม พระราชกิจของพระองค์ล้วนชอบธรรม วิถีทางของพระองค์แสดงพระกรุณาและความจริง พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาโลก ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้า โปรดทอดพระเนตรมายังข้าพเจ้าเถิด ขออย่าทรงลงโทษข้าพเจ้าเพราะบาปของข้าพเจ้า หรือเพราะความผิดของข้าพเจ้าและของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปผิดต่อพระองค์ ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ พระองค์จึงทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกปล้น ถูกจับเป็นเชลยและถูกฆ่า กลายเป็นเรื่องเล่า เป็นที่หัวเราะเยาะ เป็นที่ดูหมิ่นของนานาชาติ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องกระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ด้วย บัดนี้ พระวินิจฉัยทั้งปวงของพระองค์ล้วนเป็นความจริง ทรงกระทำกับข้าพเจ้าทั้งหลายตามความผิดของข้าพเจ้าและบรรพบุรุษ เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ ไม่ดำเนินชีวิตในความจริงเฉพาะพระพักตร์ บัดนี้ โปรดทรงทำกับข้าพเจ้าตามพระประสงค์ โปรดทรงบัญชาให้เอาชีวิตข้าพเจ้าไปเสีย ให้ข้าพเจ้าถูกนำออกไปจากพื้นแผ่นดิน และกลายเป็นฝุ่นดิน ให้ข้าพเจ้าตายเสียดีกว่าที่จะมีชีวิต เพราะข้าพเจ้าต้องได้ยินคำสบประมาทโดยไร้มูลเหตุ ทำให้ข้าพเจ้าต้องเป็นทุกข์เศร้าใจอย่างสุดซึ้ง
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์นี้ไปยังที่พำนักนิรันดร ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าทรงเมินพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้าเลย โปรดให้ข้าพเจ้าตายเสีย ดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ต้องทนความทุกข์ทรมานมากมาย และได้ยินคำสบประมาทตลอดชีวิต”
     วันเดียวกันนั้น ซาราห์ บุตรสาวของรากุเอล ผู้อาศัยอยู่ที่เมืองเอกบาทานาในแคว้นมีเดีย ก็ได้ยินคำสบประมาทจากหญิงรับใช้คนหนึ่งของบิดา นางเคยเข้าพิธีแต่งงานถึงเจ็ดครั้ง แต่สามีแต่ละคนก็ถูกอัสโมเดอัส ปีศาจร้ายฆ่าเสียก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยา หญิงรับใช้พูดกับนางว่า “คุณนายนั่นเองเป็นผู้ฆ่าสามีของคุณนาย คุณนายมีสามีถึงเจ็ดคนแล้ว แต่ไม่มีความสุขกับสามีคนใดเลย คุณนายมาทุบตีพวกเราทำไม ถ้าสามีตายหมดแล้ว จงไปอยู่กับเขาเถิด อย่าให้พวกเราได้เห็นบุตรชายหรือบุตรหญิงของคุณนายเลย” วันนั้น นางเป็นทุกข์ใจมาก ร้องไห้และขึ้นไปยังห้องของบิดา คิดจะแขวนคอตาย แต่แล้วนางคิดได้ว่า “อย่าเลย มิฉะนั้นผู้คนจะมาสบประมาทบิดาของฉันอีก พูดว่า ‘ท่านมีบุตรสาวที่ท่านรักมากเพียงคนเดียว บัดนี้นางก็มาแขวนคอตายเพราะเคราะห์ร้ายของนาง’ ฉันจะทำให้พ่อซึ่งแก่แล้วต้องตายด้วยความทุกข์ ฉันต้องไม่แขวนคอตายดีกว่า แต่จะวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงอนุญาตให้ฉันตาย จะได้ไม่ต้องได้ยินคำสบประมาทอีกต่อไป” เวลานั้น นางกางแขนออก หันไปทางหน้าต่าง อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตากรุณา ขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพรเถิด ขอพระนามพระองค์ได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดร ขอพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดไปเทอญ
เวลาเดียวกันนั้น พระเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ทรงฟังคำอธิษฐานของคนทั้งสองพระองค์ทรงส่งราฟาเอล ให้ไปรักษาทั้งสองคน เขาจะต้องลอกฝ้าออกจากนัยน์ตาของโทบิต เพื่อให้นัยน์ตาของโทบิตเห็นแสงสว่างของพระเจ้า

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                                มก 12:18-27
     ต่อมา ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ เขาทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย ทิ้งภรรยาไว้โดยไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยา เพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย ยังมีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตร คนที่สองก็รับนางเป็นภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตร คนที่สามก็เช่นเดียวกัน ทั้งเจ็ดคนไม่มีบุตรเลย ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายไปด้วย เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพในวันกลับคืนชีพ หญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา”
    พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ท่านคิดผิดไปแล้วมิใช่หรือ ท่านไม่เข้าใจพระคัมภีร์และไม่รู้จักพระอานุภาพของพระเจ้า เมื่อผู้ตายจะกลับคืนชีพนั้น จะไม่มีการแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก แต่เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ ส่วนเรื่องผู้ตายกลับคืนชีพนั้น ท่านไม่ได้อ่านหนังสือของโมเสสตอนที่กล่าวถึงพุ่มไม้หรือว่าพระเจ้าตรัสกับเขาอย่างไร พระองค์ตรัสว่า ‘เราคือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ’ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น ท่านคิดผิดไปมากทีเดียว”

 

ข้อคิด
     พระเยซูเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อทรงคืนศักดิ์ศรีมนุษย์ที่ถูกทำลายเพราะบาป เพื่อการนี้ พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์เข้าถึงศักดิ์ศรีแท้จริงที่เคยมีตั้งแต่แรกเริ่ม แล้วนั้นทรงทำลายผลของบาปที่ทำให้ศักดิ์ศรีมนุษย์ต้องเสียไปด้วยความตายของพระองค์ เมื่อทรงกลับคืนชีพ พระองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นว่า ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นในโลกนี้ แต่ไม่จบลงที่นี่ หากแต่จะต่อเนื่องไปสู่ความสมบูรณ์แบบในพระอาณาจักรสวรรค์ สิ่งใดในชีวิตมนุษย์ที่เป็นแค่ความเป็นอยู่ในขณะที่อยู่ในโลกก็จะจบสิ้นลงเมื่อเขาจากโลกนี้ไป ดังที่พระเยซูเจ้าทรงชี้แจงเรื่องนี้ให้ชาวสะดูสีที่มาถามพระองค์ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง