www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

บทอ่านจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ                             ฉธบ 7:6-11
     ครั้งนั้น โมเสสกล่าวกับประชาชนว่า “ท่านเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านไว้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นสมบัติพิเศษจากประชากรทั้งหมดบนแผ่นดิน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความผูกพันกับท่านและเลือกสรรท่าน มิใช่เพราะท่านเป็นชนชาติที่มีจำนวนประชากรมากกว่าชนชาติอื่นๆ ท่านเป็นเพียงชนชาติที่เล็กที่สุดในหมู่ประชาชาติ แต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงรักท่าน และทรงต้องการจะรักษาพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงใช้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์นำท่านออกมา และทรงปลดปล่อยท่านให้พ้นจากการเป็นทาสและพ้นจากอำนาจของกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ จงรู้เถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริง ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน แต่พระองค์ทรงลงโทษและทำลายผู้ที่เกลียดชังพระองค์ทันที พระองค์ไม่ทรงรีรอที่จะลงโทษเขาโดยตรง ดังนั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้อย่างเคร่งครัด”

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์นอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง      1 ยน 4:7-16
     ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน เพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์ ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา มิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้า ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรักกันด้วย ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า แต่ถ้าเรารักกัน พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเรา และความรักของพระองค์ในเราก็จะสมบูรณ์ เรารู้ว่าเราดำรงอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเรา เพราะพระองค์ประทานพระพรของพระจิตเจ้าให้เรานั่นเอง เราเห็นและเราเป็นพยานได้ว่า พระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์ มาเป็นพระผู้ไถ่โลก ผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา และเขาย่อมอยู่ในพระเจ้า เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                 มธ 11:25-30 
      เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา นอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้
ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”

 

ข้อคิด
     พระเจ้าทรงรักและซื่อสัตย์ต่ออิสราเอล ชาติเลือกสรรเสมอ แม้อิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ ทำบาป กราบไหว้รูปปฏิมา พระเยซูเจ้าทรงรักและซื่อสัตย์ต่ออิสราเอลใหม่ คือพระศาสนจักรหรือเราคริสตชนซึ่งก็ไม่ซื่อสัตย์ ทำบาป... เมื่อสามร้อยกว่าปีมาแล้ว พระเยซูเจ้าปรากฏมาหานักบุญมาร์การิตา มารีย์ อาลาก๊อกให้เห็นดวงพระทัยมีกางเขนปัก มีไฟลุก มีมงกุฎหนามล้อมรอบ มีแผล มีเลือดหยด มีเสียงต่อว่ามนุษย์ “ว่าไม่รักตอบ... สิ่งที่ได้รับตอบก็คือ ความอกตัญญู ใจเย็นเฉย การสบประมาท การทุราจารย์...” วันฉลองพระหฤทัยเป็นวันชดเชยบาป ชดเชยความรักที่ยังขาด ให้เราช่วยเติมเต็ม