www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                    ฮบ 4:12-16
     พี่น้อง พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบ สองคมใดๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้ จึงไม่มีสรรพสิ่งใดๆ ซ่อนเร้นไว้เฉพาะพระพักตร์ แต่ทุกสิ่งเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสายพระเนตรของพระผู้ซึ่งเราจะต้องทูลถวายรายงาน
     ในเมื่อเรามีมหาสมณะยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งผ่านเข้าสู่สวรรค์แล้ว คือพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้า เราจงยึดมั่นอยู่ในการแสดงความเชื่อของเราเถิด เพราะเหตุว่าเราไม่มีมหาสมณะที่ร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอไม่ได้ แต่เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการผจญทุกอย่างเหมือนกับเรา ยกเว้นบาป ดังนั้น เราจงเข้าไปสู่พระบัลลังก์แห่งพระหรรษทานด้วยความมั่นใจเพื่อรับพระกรุณา และพบพระหรรษทานเกื้อกูลในยามที่เราต้องการ

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                                มก 2:13-17
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปริมฝั่งทะเลสาบอีก ประชาชนต่างมาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขา ขณะที่ทรงพระดำเนินไป พระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวี บุตรของอัลเฟอัสกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป
     ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของเลวี คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์ เพราะมีหลายคนติดตามพระองค์มา บรรดาธรรมาจารย์ที่เป็นฟาริสีเห็นพระองค์เสวยร่วมกับคนบาปและคนเก็บภาษี จึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาป” พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป”

 

ข้อคิด
     (ข้อคิด จาก บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู ฮบ 4:12-16 / บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก มก 2:13-17)

ผู้ปรารถนาจะมีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ จะต้องทำอย่างไร?
     1. อ่านพระคัมภีร์บ่อยๆ ในนั้นมีข้อคำสอนมากมายสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน
     2. พระคัมภีร์ เตือนสอนผู้อ่านให้กลับใจ และประพฤติตนตามแบบพระเยซูเจ้า
     3.เหมือนกับ เลวี ที่ร่วมงานเลี้ยงกับพระองค์... ในสมัยนี้มีกิจศรัทธามากมายที่พระศาสนจักรกำหนดไว้ พิธีกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์เรากับพระยิ่งใกล้ชิดขึ้น
     4.ในที่สุด เราจะมีความแน่ใจว่าพระเยซูเจ้าทรงอยู่ใกล้เรา อยู่ในตัวของเราเอง ทรงประทานพระจิตเจ้าช่วยเหลือเราให้เข้าใจหนทางของพระเจ้า