www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 น.เฟเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี น.เซบัสเตียน มรณสักขี

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                    ฮบ 8:6-13
     พี่น้อง บัดนี้ พระคริสตเจ้าทรงได้รับศาสนบริการที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนบริการของสมณะตระกูลเลวี เช่นเดียวกับที่พันธสัญญาซึ่งมีพระองค์ทรงเป็นคนกลางนั้นดีกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ดีกว่า ถ้าพันธสัญญาแรกไม่มีข้อบกพร่อง ก็คงไม่จำเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สอง แต่พระเจ้าทรงพบข้อบกพร่องของประชากร จึงตรัสว่า
     “ดูเถิด วันนั้นจะมาถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับตระกูลอิสราเอลและตระกูลยูดาห์ ไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เราทำไว้กับบรรพบุรุษของเขา ในวันที่เราจูงมือพาเขาออกจากอียิปต์ เนื่องจากเขาไม่ได้รักษาพันธสัญญาของเรา เราจึงไม่สนใจเขาอีกต่อไป องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส นี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับตระกูลอิสราเอล ภายหลังวันเหล่านั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เราจะใส่บทบัญญัติของเราในจิตใจของเขา เราจะจารึกไว้ในดวงใจของเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา แต่ละคนจะไม่สอนเพื่อนบ้าน และพี่น้องของตนอีกแล้วโดยพูดว่า “จงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด” เนื่องจากทุกคนตั้งแต่ผู้น้อยจนถึงผู้ใหญ่จะรู้จักเรา เพราะเราจะกรุณาต่อความอธรรมของเขา และจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไป”
เมื่อพระเจ้าตรัสถึงพันธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงหมายความว่าพันธสัญญาแรกนั้นเก่าไปแล้ว ของที่เก่าและล้าสมัยแล้ว ย่อมใกล้จะสูญสิ้น

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                               มก 3:13-19
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขา ทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้มาพบ เขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอน โดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วย อัครสาวกสิบสองคนที่ทรงแต่งตั้ง คือ ซีโมน พระองค์ทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่า “เปโตร” ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น น้องชายของยากอบ พระองค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่า “โบอาแนรเกส” ซึ่งแปลว่า “ลูกฟ้าร้อง” อันดรูว์ ฟีลิป บาร์โธโลมิว มัทธิว โทมัส ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้ได้ทรยศต่อพระองค์

 

ข้อคิด
     งานของพระเจ้ายังคงได้รับการสานต่อจากบุคคลต่างๆจนถึงทุกวันนี้ วันนี้เราได้เห็นวิธีการทำงานของพระเยซูเจ้าที่ชัดเจนคือการมอหมายหรือการเชิญชวนคนให้มาร่วมงานกับพระองค์และทรงมอบอำนาจให้กับผู้ร่วมงานเหล่านั้น เมื่อมีอำนาจคนเราอาจจะนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างหนึ่งอย่างใด แต่สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว อำนาจมีไว้เพื่อรับใช้ เพื่อช่วยให้คนอื่นๆพ้นจากความทุกข์และได้รับความรอดพ้นจากบาป ไม่ว่าท่านจะมีบุคลิกภาพอย่างไร ท่านก็สามารถใช้อำนาจเพื่อกระทำความดีได้เสมอ