www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                     ฮบ 9:2-3,11-14
     พี่น้อง กระโจมถูกสร้างขึ้นดังนี้ ห้องแรกมีคันประทีป โต๊ะและขนมปังถวาย ห้องนี้เรียกว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เบื้องหลังม่านมีห้องที่สองซึ่งเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง
     พระคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมหาสมณะผู้นำพระพรต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานมาให้ พระองค์เสด็จผ่านกระโจมที่ยิ่งใหญ่กว่าและสมบูรณ์กว่า ทั้งมิใช่กระโจมที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ คือมิใช่กระโจมซึ่งเป็นสิ่งสร้างของโลกนี้ พระองค์เสด็จเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเพียงครั้งเดียวตลอดไป สิ่งที่พระองค์ทรงนำไปด้วยมิใช่เลือดแพะและเลือดลูกโค แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไป และทรงกระทำให้การไถ่กู้นิรันดรสำเร็จ ถ้าการประพรมบุคคลที่มีมลทินด้วยเลือดแพะ เลือดลูกโค รวมกับเถ้าของโคเพศเมีย ยังทำให้บุคคลนั้นบริสุทธิ์ร่วมศาสนพิธีได้ พระโลหิตของพระคริสตเจ้า ย่อมทำได้มากกว่านั้น พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์โดยปราศจากตำหนิมลทินแด่พระเจ้าเดชะพระจิตเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดร พระโลหิตชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์จากกิจการที่ตายแล้วเพื่อจะได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงชีวิต

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                               มก 3:20-21
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวย และบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระประยูรญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปควบคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ

 

ข้อคิด
     พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมหาสมณะนำพระพรต่างๆที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานมาให้ วันนี้ญาติๆของพระองค์รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นการทุ่มเททำงานของพระองค์ ในฐานะบุตรหัวปีของครอบครัวที่ควรที่จะอยู่ช่วยงานอาชีพของครอบครัวกลับมาทำหน้าที่เป็นนักเทศน์ผู้จาริกไปยังที่ต่างๆ แต่พระองค์ทรงกลับทิ้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตครอบครัว มารับใช้และกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า แล้วท่านล่ะพร้อมที่จะสละชีวิตส่วนตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าบ้างหรือไม่