www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2017 นักบุญโยเซฟ กรรมกร

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคโลสี      คส 3:14-15,17,23-24
     พี่น้อง เหนือสิ่งใดจงมีความรัก ซึ่งรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าครอบครองดวงใจของท่าน พระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งหลายให้รวมเป็นกายเดียวกันก็เพื่อจะได้บรรลุถึงสันติสุขนี้เอง จงระลึกถึงพระคุณนี้เถิด
ท่านจะพูดเรื่องใดหรือทำกิจการใด ก็จงพูดจงทำในพระนามพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์เถิดไม่ว่าทำสิ่งใด จงทำจากใจ ประหนึ่งว่าทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อมนุษย์ ท่านรู้แล้วว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นรางวัล

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                มธ 13:54-58
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมของชาวยิว ประชาชนต่างประหลาดใจและพูดว่า “คนนี้เอาปรีชาญาณและอำนาจทำอัศจรรย์มาจากที่ใด เขาเป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ แม่ของเขาชื่อมารีย์ พี่ชายน้องชายของเขามิใช่ยากอบ โยเซฟ ซีโมน และยูดาหรือ พี่สาวน้องสาวทุกคนของเขาก็อยู่กับเรามิใช่หรือ เขาไปได้สิ่งเหล่านี้มาจากที่ใด” คนเหล่านี้รู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดและในบ้านของตน” พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่มากนัก เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ

 

ข้อคิด
     หัวใจและใจความสำคัญจากพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ “เน้นย้ำถึงทัศนคติในการดำเนินชีวิตของคริสตชน ที่ต้องยึดหลักคุณธรรมพื้นฐานของคริสตชน คือ ความเชื่อ ความรัก และความหวัง ในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ” กล่าวคือ เราจะพูดเรื่องใด จะทำกิจการใด จงทำจากใจ...โดยอาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า...ดังนี้แล้ว เราจะมีความสุขใจในพระ และในทุกกิจการที่เราทำ นี่แหล่ะคือ มรดกรางวัลสวรรค์หรืออัศจรรย์ที่เราสามารถสัมผัสได้จริง แต่ทว่า...อัศจรรย์ จะเกิดขึ้นได้ไม่มากนัก หากเรายังมีท่าทีเหล่านี้คือ ใจที่มีอคติ ใจที่ไม่เป็นสุข รู้สึกสะดุดใจไม่ยอมรับความจริง ไม่มีความเชื่อ