www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2017 วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม                   รม 5:5-11
     พี่น้อง ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ทรงหลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา ขณะที่เรายังอ่อนแอ พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนด ยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรม บางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริงๆ ได้ แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป บัดนี้ เมื่อเราได้รับความชอบธรรมโดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์แล้ว เดชะพระองค์ เราก็ยิ่งจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกพระเจ้าลงโทษ ถ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดชะการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรขณะที่เรายังเป็นศัตรูอยู่ ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดพ้นเดชะพระชนมชีพของพระองค์ด้วย มิใช่เพียงเท่านั้น เรายังภูมิใจในพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดชะพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                ยน 6:37-40
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนที่ติดตามพระองค์ว่า “ทุกคนที่พระบิดาทรงมอบให้เรา จะมาหาเรา และผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ผลักไสไปเลย เพราะเราลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อทำตามใจของเรา แต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามา พระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาก็คือ เราจะไม่สูญเสียผู้ใด ที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา แต่จะให้ผู้นั้นกลับคืนชีพในวันสุดท้าย พระประสงค์ของพระบิดาของเราก็คือ ทุกคนที่เห็นพระบุตร แล้วเชื่อในพระบุตร จะมีชีวิตนิรันดร และเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย”

 

ข้อคิด
     อ่านและฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าวันนี้แล้ว รู้สึกโล่งใจและอุ่นใจ เพราะพระองค์ยืนยันว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อทำให้แผนการของพระบิดาสำเร็จไป โดยไม่ให้ใครสูญเสียไปแม้สักคนเดียว
     วันนี้เป็นวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ ให้เรายืนยันความเชื่อว่า พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ทุกคน มีชีวิตนิรันดร พระองค์ไม่ปรารถนาให้มนุษย์ประสบกับความตาย ดังนั้นยังไม่ช้าจนเกินไปที่เราจะวอนขอพระเยซูเจ้า โดยอาศัยบูชามิสซาโปรดให้บรรดาผู้ล่วงลับ และเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ได้รับชีวิตนิรันดรตั้งแต่บัดนี้ และขอให้ทั้งกายและวิญญาณของเรา พร้อมกับผู้ล่วงลับได้รับความรอดในวันสุดท้าย เมื่อโลกนี้จะสิ้นสุดลงด้วย