www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเศคาริยาห์                         ศคย 8:20-23
     องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลตรัสดังนี้ “บรรดาประชาชนและผู้อาศัยในหลายเมืองจะมาด้วย ชาวเมืองหนึ่งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่ง พูดว่า ‘พวกเราจงรีบไปทูลขอพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไปแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลกันเถิด ข้าพเจ้าจะไปด้วย’ ประชาชนจำนวนมากและชนหลายชาติที่มีอำนาจจะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลที่กรุงเยรูซาเล็ม และทูลขอพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”
องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลตรัสดังนี้ “ในวันเหล่านั้น ชายสิบคนจากชนชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของชาวยิวคนหนึ่งไว้ พูดว่า ‘ขอให้พวกเราไปกับท่านทั้งหลายเถิด เพราะพวกเราได้ยินว่าพระเจ้าสถิตกับท่าน’”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                 ลก 9:51-56
     เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และทรงส่งผู้นำสารไปล่วงหน้า คนเหล่านี้ออกเดินทางและเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์ แต่ประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จเพราะพระองค์กำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อยากอบและยอห์นศิษย์ของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่” พระเยซูเจ้าทรงหันไปตำหนิศิษย์ทั้งสองคน แล้วทรงพระดำเนินต่อไปยังหมู่บ้านอื่นพร้อมกับบรรดาศิษย์

 

ข้อคิด
     พระเยซูเจ้าพบการต่อต้านโดยทันทีที่พระองค์เริ่มการเดินทางสู่เยรูซาเล็ม บรรดาศิษย์ถามพระเยซูเจ้าว่าจะให้พวกเขาใช้ไฟจากฟ้าลงมาลงโทษพวกที่ต่อต้านพระองค์หรือไม่ แต่พระเยซูเจ้าทราบว่าวิธีเช่นนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา ความรุนแรงไม่สามารถทำให้พระเจ้าชนะใจคนเหล่านี้ได้ ความสัมพันธ์ต่างหากที่เที่ยงแท้และยั่งยืน ประชาชนต้องเลือกอย่างอิสระที่จะเข้ามาหาพระเจ้า
มีใครหรือสถานที่ใดในชีวิตเราหรือไม่ที่ทำให้เราตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา? เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะใกล้ชิดพระเจ้าหรือไม่?