www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 น.เฮดวิก นักบวช น.มาร์กิรีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม     รม 1:1-7
จากเปาโล ผู้รับใช้ของพระคริสตเยซู ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกมาเป็นอัครสาวก และทรงมอบหมายให้ประกาศข่าวดีซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ทางประกาศกในพระคัมภีร์
     ข่าวดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ ซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์ ทรงบังเกิดในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด และโดยทางพระจิตเจ้าผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบุตรผู้ทรงอำนาจของพระเจ้าโดยการกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย พระองค์คือพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ด้วยเดชะพระเยซูคริสตเจ้านี้ เราได้รับพระหรรษทาน และภารกิจการเป็นอัครสาวกเพื่อนำประชาชาติทั้งหลายให้มาปฏิบัติตามความเชื่อ ทั้งนี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามพระองค์ และท่านทั้งหลายก็อยู่ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ ท่านเป็นของพระเยซูคริสตเจ้าแล้วเพราะพระองค์ทรงเรียก
     ถึงทุกท่านในกรุงโรมผู้ที่พระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สถิตกับท่านทั้งหลายเถิด

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                 ลก 11:29-32
     เวลานั้น เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย อยากเห็นเครื่องหมาย แต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น โยนาห์เป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนะเวห์ฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้น ในวันพิพากษา พระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดิน เพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีก ในวันพิพากษา ชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศน์ของประกาศกโยนาห์ แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์อีก”

 

ข้อคิด
     ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดของชาวยิว พระเจ้าได้ให้เครื่องหมายต่าง ๆ มากมายแก่มนุษย์เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโต, เปลี่ยนแปลง และกลับใจ ซึ่งคนที่เชื่อก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้า, เพื่อนพี่น้อง และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็จมอยู่กับวิถีชีวิตแบบเดิมที่เต็มไปด้วยความบาป พระเยซูเจ้าคือเครื่องหมายของความรักที่ยิ่งใหญ่ ขอให้เรานึกถึงเครื่องหมายนี้ในทุก ๆ วันของชีวิต เพราะความรักและความดีของพระเจ้า คือหนทางที่ช่วยให้เราเติบโตและพบกับชีวิตที่มีความหมาย