www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขี

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม      รม 1:16-25
     พี่น้อง ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องละอายต่อข่าวดี เพราะนี่คืออานุภาพของพระเจ้าซึ่งนำความรอดพ้นให้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อ ให้แก่ชาวยิวก่อน และให้แก่คนต่างชาติด้วยเช่นเดียวกัน เพราะความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าช่วยให้รอดพ้นถูกเปิดเผยในข่าวดีนี้ ความเที่ยงธรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเชื่อ และนำไปสู่ความเชื่อดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ
     พระเจ้าจากสวรรค์ทรงแสดงให้มนุษย์เห็นการลงโทษ ความไม่เคารพนับถือพระเจ้าและความอธรรมทุกชนิดของพวกเขาที่ปิดบังความจริงในความอธรรมของตน ทั้งๆ ที่พระเจ้าทรงทำให้สิ่งที่รู้ได้เกี่ยวกับพระองค์ปรากฏชัดอยู่แล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่เมื่อทรงสร้างโลก คุณลักษณะที่ไม่อาจแลเห็นได้ของพระเจ้า คือพระอานุภาพนิรันดรและเทวภาพของพระองค์ปรากฏอย่างชัดเจนแก่ปัญญามนุษย์ในสิ่งที่ทรงสร้าง ดังนั้น คนเหล่านี้จึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ พวกเขารู้จักพระเจ้า แต่ไม่ได้เคารพบูชาพระองค์เป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์ ความคิดหาเหตุผลของเขากลับใช้การไม่ได้ และจิตใจที่ไม่ยอมเข้าใจกลับมืดบอดลง เขาคิดว่าตนเป็นคนฉลาด แต่ในความเป็นจริง เขากลับโง่จนถึงกับ นำพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะมาแลกกับภาพเลียนแบบ คือภาพมนุษย์ที่ไม่เป็นอมตะ ภาพสัตว์ปีก ภาพสัตว์สี่เท้า หรือภาพสัตว์เลื้อยคลาน
     ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงทอดทิ้งเขาให้ตกอยู่ในความปรารถนาฝ่ายต่ำของจิตใจที่จะประพฤติชั่ว ล่วงเกินร่างกายของกันและกัน เนื่องจากเขาแลกความจริงของพระเจ้ากับความเท็จ หันไปนมัสการสิ่งสร้างแทนพระผู้สร้างผู้สมควรได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดร อาเมน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                  ลก 11:37-41
     เวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้ว ชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารที่บ้าน พระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะ ชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกระยาหาร องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “ชาวฟาริสีเอ๋ย ท่านล้างถ้วยชามด้านนอก แต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้าย คนโง่เอ๋ย พระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอก มิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือ ถ้าจะให้ดีแล้ว จงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิด แล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน”

 

ข้อคิด
     ท่าทีของพระเยซูเจ้าในพระวรสารนี้สอนเราให้ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตภายใน เรื่องของใจจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรดูแลเอาใจใส่อย่างดี เพราะใจนั้นมีผลอย่างมากต่อทัศนคติและวิธีการดำเนินชีวิตของคนเรา เราสามารถสร้างและปรุงแต่งภาพภายนอกให้สวยงามดูดีอย่างไรก็ได้ แต่เราไม่อาจปฏิเสธความจริงของใจเราได้เลย ดังนั้นอย่าพยายามทำให้คนอื่นรักเราในภาพที่เราสร้าง แต่ให้เขาเหล่านั้นรักเราในสิ่งที่เราเป็น ในความดีที่งดงามของใจเรา